වැදගත් නිවේදනයයි


     ETF E Services  ETF ඊ සේවාවන්

  • සාමාජික ශේෂ නිරීක්ෂණය
  • හිමිකම් ඉල්ලුමේ තත්වය
    දැනුම්දීම සහ නිරීක්ෂණය

        වැඩිපුර >>


 
 

2016.06.11
සේ.නි.භා. අරමුදල 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ යටතේ ශිෂ්‍යත්ව හා තිළිණ ප්‍රදානය කරයි
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ, 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්..
වැඩිපුර >>
   
 
2015.08.10
සේ.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයේ දායක මුදල් චෙක්පත් භාරගැනීම සඳහා නව කාර්යාලයක් විවෘත කෙරේ
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ දායක මුදල් චෙක්පත් භාරගැනීම මෙතෙක් නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී පමණක් සිදුවිය. සේවායෝජකයින්ගේ පහසුව සඳහා..
වැඩිපුර >>
   
 
2015.07.29
හදවත් සැත්කම් සඳහා ආධාර මුදල් වැඩි කිරීම
හදවත් සැත්කම් සඳහා සහායවීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ සාමාජිකයින්ට ගෙවනු ලබන රු.150,000.00 ආධාර මුදල 2015.06.01 දින සිට රු.300,000.00 දක්වා වැඩි කරන ලදී.
වැඩිපුර >>
   
 
2015.07.02
 
දායක මුදල් රැස් කිරීම් ක්‍රියාවලිය විමධ්‍යගත කිරීම
සේවා යෝජකයින්ගේ පහසුව සදහා සේ.නි.භා.අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් දායක මුදල් රැස් කිරීම් ක්‍රියාවලිය 2015.07.02 දින සිට විමධ්‍යගත කර ඇත..
වැඩිපුර >>
   
 
2015.01.01
 
ශාඛා කාර්යාල ජාලය
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල විසින් කාර්යාල 17කින් සමන්විත ශාඛා කාර්යාල ජාලයක් පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර ඒවා IPVPN තාක්‍ෂණය මගින් ප්‍රධාන කාර්යාලය..
වැඩිපුර >>
   
 
 
 
 
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල 1980 අංක 46 දරණ සේ.නි.භා.අ. පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ 1981 මාර්තු 01 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලදි. මෙම අරමුදල සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර වර්තමානයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය, සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙකී පනතේ විධිවිධාන ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරනු ලදුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගයක සඳහන් කර ඇති ආකාරයට
   
 
 
සංවිධානාත්මක විශිෂ්ඨත්වය තුළින් සියළු කොටස්කරුවන් සඳහා වඩාත් ක්‍රියාශිලී හා ප්‍රායෝගික ප්‍රධාන භාරකාර මණ්ඩලය බවට පත්වීම.
 
 
 
සාමාජිකයන්ට පුළුල්  පරාසයක මූල්‍ය වාසි සලසන විශිෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා ලබා දෙන වඩාත් සත්කාරක, විචක්‍ෂණ භාරකාර මණ්ඩලය බවට පත්වීම.
 
 
 
 
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ කටයුතු 1981 මාර්තු මස 01 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද අතර කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක විය. දැනට එය 2017 ජුනි මස මැද සිට සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම අරමුදලේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වනුයේ සියළු පෞද්ගලික, අර්ධරාජ්‍ය අංශයේ සේවායෝජකයන් විසින් සේවකයන් රැකියාවේ නියුක්ත කාලය ඇතුළත ඔවුන් සඳහා අරමුදල මගින් සමාජ සහ සුභසාධන ප්‍රතිලාභ රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන අතරදීම තම සේවකයින්ගේ දළ මාසික ආදායමෙන් 3%කට සමාන ප්‍රමාණයක් දායක මුදල් වශයෙන් මාසිකව අරමුදලට ගෙවීමයි.
   
 
   
 
 
 
 
විමසීම               : inquiry@etfb.lk
සාමාජික සේවා     : memserv@etfb.lk
දායක මුදල්        : contcoll@etfb.lk
පැමිණිලි           : complaint@etfb.lk
 
 
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.