වැදගත් නිවේදනයයි


     ETF E Services  ETF ඊ සේවාවන්

  • සාමාජික ශේෂ නිරීක්ෂණය
  • හිමිකම් ඉල්ලුමේ තත්වය
    දැනුම්දීම සහ නිරීක්ෂණය

        වැඩිපුර >>


 
 

2018.08.04
සේ. නි. භා. අරමුදල 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ - 2017 යටතේ ශිෂ්‍යත්ව හා තිලිණ ප්‍රදානය කරයි
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වන දූ දරුවන් 9000කට එක් අයෙකුට රු. 15,000 බැගින් සෑම වසරකම ශිෂ්‍යත්ව..
වැඩිපුර >>
   
 
2017.10.28
 
නුවර එළිය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විවෘත කිරීම
අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු වී. එස්. රාධක්‍රිෂ්ණන් මහතා, සංවර්ධන කාර්යභාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය ..
වැඩිපුර >>
   
 
2017.08.31
 
ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු සඳහා EISA ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම
අරමුදලට නව සේවායෝජකයින් බඳවා ගැනීමේ සහ සේ. නි. භා. අරමුදල් පනතට අනුගතවීම් වැඩි කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු ..
වැඩිපුර >>
   
 
2017.03.01
 
සේ. නි. භා. අරමුදල 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ - 2016 යටතේ ශිෂ්‍යත්ව හා තිලිණ ප්‍රදානය කරයි
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් වන දූ දරුවන් 9000කට එක් අයෙකුට රු. 15,000 බැගින් සෑම වසරකම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ ප්‍රදානය ..
වැඩිපුර >>
   
 
2017.03.01
 
වවුනියාව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විවෘත කිරීම
වන්නි දිස්ත්‍රික් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී K. මස්තාන් සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම් M. I. M. රෆීක් මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ..
වැඩිපුර >>
   
 
2016.06.11
සේ.නි.භා. අරමුදල 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිලාභ යටතේ ශිෂ්‍යත්ව හා තිළිණ ප්‍රදානය කරයි
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ, 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්..
වැඩිපුර >>
   
 
2015.08.10
සේ.නි.භා. අරමුදල් මණ්ඩලයේ දායක මුදල් චෙක්පත් භාරගැනීම සඳහා නව කාර්යාලයක් විවෘත කෙරේ
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ දායක මුදල් චෙක්පත් භාරගැනීම මෙතෙක් නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී පමණක් සිදුවිය. සේවායෝජකයින්ගේ පහසුව සඳහා..
වැඩිපුර >>
   
 
2015.07.29
හදවත් සැත්කම් සඳහා ආධාර මුදල් වැඩි කිරීම
හදවත් සැත්කම් සඳහා සහායවීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ සාමාජිකයින්ට ගෙවනු ලබන රු.150,000.00 ආධාර මුදල 2015.06.01 දින සිට රු.300,000.00 දක්වා වැඩි කරන ලදී.
වැඩිපුර >>
   
 
 
 
 
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල 1980 අංක 46 දරණ සේ.නි.භා.අ. පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ 1981 මාර්තු 01 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලදි. මෙම අරමුදල සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර වර්තමානයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය, කම්කරු, විදේශ රැකියා සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය භාර ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙකී පනතේ විධිවිධාන ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරනු ලදුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගයක සඳහන් කර ඇති ආකාරයට
   
 
 
සංවිධානාත්මක විශිෂ්ඨත්වය තුළින් සියළු කොටස්කරුවන් සඳහා වඩාත් ක්‍රියාශිලී හා ප්‍රායෝගික ප්‍රධාන භාරකාර මණ්ඩලය බවට පත්වීම.
 
 
 
සාමාජිකයන්ට පුළුල්  පරාසයක මූල්‍ය වාසි සලසන විශිෂ්ඨ පාරිභෝගික සේවා ලබා දෙන වඩාත් සත්කාරක, විචක්‍ෂණ භාරකාර මණ්ඩලය බවට පත්වීම.
 
 
 
 
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ කටයුතු 1981 මාර්තු මස 01 වැනි දින ආරම්භ කරන ලද අතර කම්කරු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක විය. දැනට එය කම්කරු, විදේශ රැකියා සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම අරමුදලේ ප්‍රධාන ලක්ෂණය වනුයේ සියළු පෞද්ගලික, අර්ධරාජ්‍ය අංශයේ සේවායෝජකයන් විසින් සේවකයන් රැකියාවේ නියුක්ත කාලය ඇතුළත ඔවුන් සඳහා අරමුදල මගින් සමාජ සහ සුභසාධන ප්‍රතිලාභ රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන අතරදීම තම සේවකයින්ගේ දළ මාසික ආදායමෙන් 3%කට සමාන ප්‍රමාණයක් දායක මුදල් වශයෙන් මාසිකව අරමුදලට ගෙවීමයි.
   
 
   
 

 
 
 
විමසීම               : inquiry@etfb.lk
සාමාජික සේවා     : memserv@etfb.lk
දායක මුදල්        : contcoll@etfb.lk
පැමිණිලි           : complaint@etfb.lk
 
 
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.