සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල 1980 අංක 46 දරණ සේ.නි.භා.අ. පනතෙහි විධිවිධාන යටතේ 1981 මාර්තු 01 වැනි දින ස්ථාපිත කරන ලදි. මෙම අරමුදල සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු ලබන අතර වර්තමානයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය, කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය භාර ගරු අමාත්‍ය රවින්ද්‍ර සමරවීර මැතිතුමා යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. මෙකී පනතේ විධිවිධාන ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් නිකුත් කරනු ලදුව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝගයක සඳහන් කර ඇති ආකාරයට රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික අංශයේ කිසියම් පංතියකට හෝ ඛාණ්ඩයකට අයත් රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික අංශයේ සෑම ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධයෙන්ම අදාල වේ. ස්වයං රැකියාවල නියුක්ත පුද්ගලයන්ට හා සංක්‍රමික සේවකයන්ට ද මෙම අරමුදලට දායක විය හැකි අතර එහි සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකිය. වර්තමානය වන විට අරමුදලේ ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයන් සංඛ්‍යාව ආසන්න වශයෙන් මිලියන 2.6ක් පමණ වන අතර එකී ප්‍රමාණය සේවායෝජකයින් 79,000කින් ආවරණය කරනු ලබයි. 2017 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට අරමුදලේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 274 ක් පමණ විය. සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලයේ කටයුතු විමධ්‍යගත කිරීම පිණිස සහ සාමාජිකයන්ට වඩා යහපත් සේවාවක් ලබා දෙනු පිණිස 1995 වර්ෂයේදී සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය විසින් ශාඛා ජාලයක් හඳුන්වා දෙන ලදි.
 
  සේ.නි.භා.අ. පනත සහ සංශෝධන ප්‍රධාන පනත
 
සේ.නි.භා.අ. පනත සහ සංශෝධන ප්‍රධාන පනත
1980 අංක 46 දරණ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් පනත (1980 ඔක්තෝබර් මස 29 වැනි දින සහතික කරන ලදි.
 
ප්‍රධාන පනත සංශෝධනය කිරීම්
1982 අංක 03 දරණ පනත ( අධිභාර සම්බන්ධයෙන් සිදුකරන ලද වෙනස්කම් ආදිය)
1988 අංක 47 දරණ පනත (නම් කළ තැනැත්තන්, සංක්‍රමික සේවකයන්, ඉපයීම් නිර්වචනය කිරීම් ආදිය)
1993 අංක 18 දරණ පනත (ප්‍රමාද වූ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් අධිභාර පැනවීම ආදිය පිළිබඳ)
1993 අංක 19 දරණ විශේෂ විධිවිධාන පනත (විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 97(අ) වගන්තිය ඉවත් කිරීම)
 
 
   පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදන
 
1980.12.26 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 121
1980.12.30 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 121/3
1981.01.23 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 125
1981.02.09 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 127/3
1981.08.18 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 154/8
1981.12.14 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 171/2
1991.11.15 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 688/50
1997.06.19 දරණ ගැසට් පත්‍රයේ අංක 979/2
  (අමාත්‍යාංශය කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත මාරු කිරීම)
 
   මණ්ඩලයේ අරමුණු
(අ) සේවක අයිතිය, සේවක සුභසාධනය සහ මූල්‍ය සහ ආයෝජන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන සහභාගීත්වය තුළින් සේවකයාගේ ආර්ථික තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම.
(ආ) ව්‍යවසායයන් වල කොටස් පොළිය අත්පත් කර ගැනීම මගින් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් සේවකයාගේ සහභාගීත්වය වර්ධනය කිරීම.
(ඇ) විශ්‍රාම ගැනීමේදී දායක නොවන ප්‍රතිලාභ සේවකයාට ලබා දීම.
(ඈ) ඉහත අ,ආ, සහ ඇ ඡේදවල සඳහන් අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍යවන අනෙකුත් සියලු කටයුතු සහ දේවල් ඉටු කිරීම.
 
   සේ.නි.භා.අ. පනත මගින් ආවරණය වන සේවකයන්
සේ.නි.භා.අ. පනත මගින් රජයේ සහ පුද්ගලික අංශයේ ආයතන වල සියලුම සේවකයින් ආවරණය කරනු ලබයි. මේ සඳහා අනියම්, තාවකාලික, කොන්ත්‍රාත් හෝ කෑලි පදනම මත සේවයේ නියුක්ත කිසියම් පුද්ගලයකු සහ වයස පිළිබඳ නොසලකා පාරිතෝෂිකයක් ගෙවනු ලබන කිසියම් ආධුනිකයෙකු හෝ පුහුණු වන්නෙකු ඇතුළත් වේ.
ස්වයං රැකියාවන්හි නියුක්ත පුද්ගලයින්ට සහ සංක්‍රමික සේවකයන්ට ද මෙම අරමුදලේ සාමාජිකයන් බවට පත් විය හැකි අතර මාසික පදනම මත ස්වෙච්ඡාවෙන්ම දායක මුදල් ගෙවනු ලැබිය හැකිය.
 
පහත සඳහන් ඛාණ්ඩවලට අයත් සේවකයන් සේ.නි.භා.අ. පනත මගින් ආවරණය නොකෙ‍රේ. (අංක 171/2 හා 1981/12/14 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය)
කිසියම් ගෘහයක සේවය කරන ගෘහ සේවකයින්
සේවකයින් 10 දෙනෙකුට වඩා අඩුවෙන් සිටින පුණ්‍යායතන. එවැනි පුණ්‍යයතනවල සේවකයින් 10 දෙනෙකුට වඩා සිටීනම් 1991.12.01 දින සිට එම ආයතන දායක මුදල් ගෙවිමට යටත් වේ.
අනාත දරුවන්, බිහිරි, ගොළු සහ අන්ධ පුද්ගලයින්ට කාර්මික පුහුණුව ලබා දෙන ආයතන
පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතන (කාලත්‍රයා සහ එම පුද්ගලයාගේ දරුවන්)
 
     සේ.නි.භා.අ. පනතින් ආවරණය වන සේවා යෝජකයන්
රජයේ විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමයට තම සේවකයන් අයත් නොවන රාජ්‍ය අංශයේ සියළුම සේවායෝජකයින්
සේවයේ නියුක්ත කර සිටින සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබඳ ‍නොසලකා පුද්ගලික අංශයේ සියලුම සේවා යෝජකයින්
තම සේවකයින් සඳහා අර්ථසාධක අරමුදල් ගිණුම පවත්වාගෙන යනු ලබන රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයේ සියළුම සේවා යෝජකයින්
 
   සේවා යෝජකයා පිළිබඳ අර්ථ නිරූපනය
“සේවා යෝජකයා” යන්නෙන් කිසියම් කම්කරුවෙක සේවයේ යොදවන හෝ තමා වෙනුවෙන් වෙනත් කිසියම් පුද්ගලයකු විසින් කිසියම් කම්කරුවෙකු සේවයේ යොදවන කිසියම් පුද්ගලයකු අදහස් වන අතර ඊට සේවා යෝජකයන්ගේ ආයතනයක් (එය වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්, සමාගමක්, සංස්ථාවක් හෝ වෘත්තීය සිමිතියක්) ද කිසියම් පුද්ගලයකු වෙනුවෙන් කම්කරුවෙකු සේවයේ යොදවන කිසියම් පුද්ගලයකු ද කිසියම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ රජයට පැවරුණු වෙළඳ ව්‍යාපාරයක නිසිබලධරයාද සමාගමක නීත්‍යානුකූල හිමිකරුවා, අනුප්‍රාප්තිකයා, පොල්ම:කාරයා හෝ අද්මිනිස්ත්‍රාසිකාරයා සහ ඈවරකරුවා ද සංස්ථාපිත නොකළ ආයතනයක් සම්බන්ධයෙන් වන කල්හි එකී ආයතනයේ සභාපති හෝ ලේකම් ද හවුල් ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් වන කල්හි කළමනාකරණය කරනු ලබන හවුල්කරුවා හෝ කළමනාකරු ද ඇතුළත් වේ.
 
    සේවා යෝජකයා පිළිබඳ අර්ථ නිරූපනය

“සේවකයා” යන්නෙන් ප්‍රකාශිත හෝ වටහාගත හැකි හෝ වාචික හෝ ලිඛිත හෝ වුවද සේවා ගිවිසුමක් හෝ ආධුනිකත්ව ගිවිසුමක් හෝ කිසියම් කම්කරු කාර්යයක් පෞද්ගලිකව ඉටුකිරීමට ඇති ගිවිසුමක් හෝ වුවද සේවා යෝජකයා සමඟ කවර හෝ තත්ත්වයකින් එවැනි ගිවිසුමකට එළඹ සිටින හෝ එවැනි ගිවිසුමක් යටතේ සේවය කරන කිසියම් තැනැත්තෙකු අදහස් වන අතර යම් කාලසීමාවක සේවයේ නියුතු හෝ සේවයේ නියතු නොවූවද එවැනි ගිවිසුමක් යටතේ සාමාන්‍යයෙන් සේව‍යේ යොදවා ඇති යම් තැනැත්තෙකු ඊට ඇතුළත් වේ.

 
   සේ.නි.භා.අ. පනත මගින් ආවරණය වන ඉපයීම්
“ඉපයීම්” යන්න සේවා නියුක්තයින්ගේ අර්‍ථ සාධක අරමුල් පනතේ (47 වැනි වගන්තියේ) අර්‍ථ නිරූපනය කර ඇති පරිදි ම වේ. සේ.නි.භා.අ. ගණනය කිරීමේදී පහත දැක්වෙන ගෙවීම් සහ දීමනා සැළකිල්ලට ගනු ලැබේ.
වේතන, වැටුප් සහ ගාස්තු
ජීවන වියදම් දීමනාව, විශේෂ ජීවන වියදම් දීමනාව සහ ඒ හා සමාන අනෙකුත් දිමනා
නියමිත රැකියාවලදී සේවායෝජකයා විසින් සේවකයන්ට සපයනු ලබන යම් පිසූ හෝ නොපිසූ හෝ ආහාර වල සහ එසේ සපයනු ලබන කිසියම් ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම හෝ සංයෝජනය සඳහා යොදනු ලබන එවැනි යම් වෙළඳ ද්‍රව්‍යයක මුදල් වටිනාකම කොමසාරිස්වරයාට ඉදිරිපත් කරන අභියාචනයකට යටත්ව සේවා යෝජකයා විසින් එකී වටිනාකම තක්සේරු කරන විට එකී අභියාචනය පිළීබඳ කොමසාරිස්වරයාගේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.
ආහාර දීමනාව
නියම කරනු ලැබිය හැකි එවැනි කවර හෝ ස්වරූපයේ පාරිශ්‍රමයන්
 
    සේ.නි.භා.අ. සඳහා සේවා යෝජකයින් ලියාපදිංචි කිරීම
සේ.අ.අ. මෙන් නොව සේ.නි.භා.අරමුදලේ දායක මුදල් ගෙවීමට පෙර ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් නොමැත.
ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර පළමු සේවකයා බඳවා ගන්නා ලද කිසියම් සේවා යෝජකයෙකුගේ පළමු සහ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් යටතේ ලියාපදිංචි වී එම සේවා නියුක්තිය සඳහා ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා ගැනීමයි.
කම්කරු දෙපාර්‍තමේන්තුවෙන් ලියාපදිංචි අංකය ලැබුණු පසු සේ.නි.භා. අරමුදලට ගෙවිම් සිදුකිරීම සඳහා අදාළ ආකෘතිපත්‍ර සහ උපදෙස් ලබා ගැනීම පිණිස සේවායෝජකයා විසින් සේ.නි.භා.අ. කාර්‍යාලයට ලිඛිතව ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීම හෝ පෞද්ගලිකවම එකී කාර්‍යාලයට යෑම සිදු කළ යුතුය.
සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලයට පළමු දායක මුදල ලැබුණු පසු එම සේවා යෝජකයා සේ.නි.භා.අ. “දායක මුදල් ගෙවනු ලබන සේවායෝජකයින්” ගේ ලයිස්තුවට ඇතුළත් කර ගනු ලැබේ.
අනුමත අර්ථසාධක අරමුදල්වලට දායක මුදල් ගෙවනු ලබන සේවකයින් සඳහා සේ.නි.භා.අ. විසින් වෙනම අංකයක් ලබා දෙනු ලැබේ. එවැනි සේවායෝජකයන් විසින් එම අංකය සියලුම මාසික ප්‍රේෂණ ආකෘතිපත්‍ර වල අර්ධ වාර්ෂික වාර්තාවල සහ අනෙකුත් ලිපිලේඛන වල සඳහන් කළ යුතුය.
 
    සාමාජිකයන්ට අංක ලබා දීම
තම සාමාජිකයන්ට අංක ලබා දීම සේවායෝජකයාගේ වගකීම වන්නේය.
කිසිම අවස්ථාවකදී සේවකයෙකුට ලබා දෙනු ලැබූ අංකයක් එහිදී සේවකයා එම සංවිධානයෙන් ඉවත් වී ඇති විට වුවත් වෙනත් සේවකයෙකු සඳහා ලබා නොදිය යුත්තේය.
සේවකයෙකු යම් සමාගමකින් ඉල්ලා අස්වී සේ.නි.භා.අ. ගෙවීම් ලබා ගැනීමෙන් පසු එම සමාගමට නැවත සේවයට බැ‍‍‍‍දේ නම් ඔහු වෙනුවෙන් අළුත් අංකයක් ලබා දිය යුත්තේය.
 
    දායක මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රියාපටිපාටිය
සෑම සේවකයෙකුගේම මුළු මාසික ආදායමෙන් 3%ක ප්‍රමාණයක් සේවා යෝජකයා විසින් දායක මුදල් වශයෙන් ගෙවනු ලැබිය යුතුය. සේවා යෝජකයා විසින් සේ.නි.භා.අ. දායක මුදල් වශයෙන් හෝ අධිභාර වශයෙන් ගෙවිය යුතු කිසියම් මුදලක් සේවකයෙකුගේ ආදායමින් අවකරණය නොකළ යුත්තේය.  
කිසියම් මාසයක් සඳහා ගෙවිය යුතු වන දායක මුදල් එකී මාසයට පසුව එළඹෙන මාසයේ අවසන් දිනයට පෙර ගෙවිය යුතුය.
සියළුම ප්‍රේෂණ ආර්‍1 හෝ ආර්‍4 දරණ ප්‍රේෂණ නිවේදනයක ආවරණය යටතේ එවනු ලැබිය යුතුය. ආර්‍1 දරණ ප්‍රේෂණ නිවේදන ආකෘතිය සේවකයන් 15 දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් සේවයේ යොදවන සේවා යෝජකයින්ගේ භාවිතය සඳහා අදාල වන අතර ආර්‍4 දරණ ප්‍රේෂණ නිවේදන ආකෘතිය සේවකයින් 15 දෙනෙකුට වඩා අඩුවෙන් සේවයේ යොදවන සේවා යෝජකයින් සඳහා අදාල වේ.
ආර්‍4 ආකෘති පත්‍ර(කුඩා කාණ්ඩය) භාවිත කරන සේවා යෝජකයින් විසින් තම සංවිධානයේ සේවකයින් සංඛ්‍යාව 15ට හෝ ඊට වඩා වැඩි වන අවස්ථාවකදී ආර්‍1 (විශාල කාණ්ඩය) ආකෘතිපත්‍ර භාවිත කළ යුතුය. ගිණුම් තැබීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් වශයෙන් විශාල කාණ්ඩයේ සේවා ‍යෝජකයන් කුඩා කාණ්ඩයේ සේවා යෝජකයින්ගෙන් වෙනස් වේ. මේ වන විට ආර්‍4 වර්ගයේ ආකෘති භාවිතා කරන සේවායෝජකයින් ආර්1 ආකෘතිපත්‍ර භාවිත කිරීමට පෙර මූල්‍ය කළමනාකරු (ආදායම්) වෙත ඒ බව ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ආර්1 ආකෘති පත්‍රයෙන් ගෙවීම් සිදුකරනු ලබන සේවා යෝජකයින් විසින් තම සේවකයින් සංඛ්‍යාව පසුව 15ට වඩා අඩුවන්නට වුවත් ආර්1 ආකෘති පත්‍රය අඛණ්ඩව භාවිත කළ යුතුය.
සේ.නි.භා.අ. ට ප්‍රේෂණ සිදුකිරීමේ ක්‍රම වේදය ආර්1/ආර්4 ආකෘති පත්‍රවල පසුපිටේ සංක්‍ෂිප්තව දක්වා ඇත.
ආර්1 ආකෘති පත්‍රය මගින් දායක මුදල් ගෙවන සේවකයන් පමණක් කේවල වශයෙන් දායක මුදල් ගෙවීම පිළිබඳ විස්තර ආර්ධ වාර්ෂික වාර්තා ආකෘති II මගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කුඩා කාණ්ඩය යටතට ගැනෙන සේවායෝජකයින් විසින් මෙම විස්තර සෑම මසකම එවනු ලබන ආර්4 ආකෘතිපත්‍ර මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
II ආකෘතිපත්‍ර පිටුවල මුළු එකතුව සාරාංශ පත්‍රයේ ඇතුළත් කළ යුතු අතර සාරාංශ පත්‍රයේ මුළු එකතුව සේවා යෝජකයාගේ මාසික දායක මුදල් ගෙවීම පිළිබඳ සැසඳුම් ප්‍රකාශයට ගෙන ආ යුතුය.
ලිපිකරු, ස්ථිර සහ විධායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා හෝ දිවයින පුරා පිහිටා ඇති සෑම වැඩ බිමක් සඳහාම ආකෘතිපත්‍ර II වාර්තා වෙන වෙනම පිළියෙල කරන සේවායෝජකයින් විසින් එකී සියළුම ඒකකවල වාර්තා ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් ලබාගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳව සහ ඒවා සේවකයාගේ කේත අංකය අනුව ගොනුකල එක ගොඩක් වශයෙන් සේ.නි.භා.අ. කාර්යාලයට යවා තිබේද යන්න පිළිබඳව වගබලා ගත යුතුය.
සාමාජිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය නිවැරදි ලෙස සහ පැහැදිලි ලෙස ආකෘතිපත්‍ර II වාර්තාවල සහ ආර්4 ආකෘතිපත්‍ර වල ඇතුළත් කළ යුතුය.
සම්පූර්ණ කරන ලද නිවැරදි ආකෘතිපත්‍ර II වාර්තා පහත සඳහන් නියමිත දිනවලට පෙර කළමනාකරු (සාමාජික ගිණුම්), සේ.නි.භා.අ. මණ්ඩලය, පළමු මහළ, කම්කරු ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ 05 යන ලිපිනයට එවිය යුතුය.
 
පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය   - අදාල වර්ෂයේ අගෝස්තු 31 දින හෝ ඊට පෙර
දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකය - පසුව එළඹෙන වර්ෂයේ පෙබරවාරි අවසාන දින හෝ ඊට පෙර
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.