ව්‍යවස්ථාව සහ ආයෝජන ප්‍රතිපත්තිය
1980 අංක 46 දරණ සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් පනතේ 8 (ඈ) හා 9 යන වගන්ති අනුව මණ්ඩලයේ මුදල්, ආයෝජන කිරීමට අවශ්‍ය බලතල ලැබී ඇත. ආයෝජනයන්හි අරමුණු, ආයෝජන වත්කම්‍ විභජනය, ආයෝජන සඳහා අනිකුත් උපදෙස් සහ ආයෝජන කාර්යයට සම්බන්ධ නිලධාරීන් සඳහා සාරධර්ම පද්ධතියක් ද අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයෙන් අනුමත කරන ලද ආයෝජන ප්‍රතිපත්තියෙන් හඳ‍ුන්වා දී ඇත.
 
     අරමුණු
 
අරමුදලේ ආරක්‍ෂාවත්, ද්‍රවශීලතාවත්, ඉහළ ප්‍රතිලාභයන් ලබා ගැනීම සඳහා තෝරා ගන්නා ලද ආයෝජන උපකරණයන්හි ආයෝජනය කිරීමත් මුලික අරමුණ වේ.
 
ආරක්‍ෂාව
  අරමුදලේ ආරක්‍ෂාව පිළිබඳ ආයෝජන ප්‍රතිපත්තියෙන් මුලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරන බැවින්, සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රජයේ සුරැකුම් පත්වල ආයෝජනය කිරීම අදහස් කරන අතර, එම ආයෝජනයන් සඳහා හොඳ ආරක්‍ෂාවක් තිබේ.
ද්‍රවශීලතාවය
  ආයෝජන කළඹ එදිනෙදා මණ්ඩලයේ කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගත හැකි ආකාරයට පවත්වා ගෙන යාම.
ආයෝජන ප්‍රතිලාභ
  හැම විටම ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැකි වන ආකාරයට අරමුදල් ප්‍රවාහ හා සීමාවන් සළකා බලා ආයෝජන අංශය විසින් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැකිවන ආකාරයට අවසරලත් ආයෝජන උපකරණයන් තෝරා ආයෝජනය කරයි.
 
    අනුමත ආයෝජන වත්කම් විභජනය
 
 
%
%
     ස්ථාවර ආදායම් සහිත ආයෝජන    
(අ)
රජයෙ සුරැකුම් පත් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් බැඳුම්කර
  රුපියල් ණය ආදිය
87
 
 
(ආ)
වෙනත් ස්ථාවර ආදායම් සහිත සුරැකුම්පත් (උපරිම)
  (කොන්දේසි සහිතව)
05
 
 
 
(ඇ)
කෙටි කාලීන නැවත මිලදී ගැනීම්
02
94.0
  ස්කන්ධ කොටස් හා ඒකක භාර (උපරිම) කොන්දේසි සහිතව)  
6.0
Total   100 .0
 
    2018-12-31 දිනට ආයෝජන කළඹ
 
ස්ථාවර ආදායම් සහිත ආයෝජන
රුපිඃ. '000
%
රජයේ සුරැකුම් පත් 220,439,163 75.28%
රජයේ වගකීම් සහිත ආයෝජන 1,742,541 0.60%
රාජ්‍යය බැංකු වල ස්ථාවර තැන්පතු 53,220,000 18.17%
අනෙකුත් ආයෝජන 5,514,709 1.88%
උප එකතුව
280,916,413
95.93%
ස්කන්ධ    
සමාගම් කොටස්
11,685,149
3.99%
ඒකක භාරයන්හි ඒකක
232,834
0.08%
උප එකතුව
11,917,983
4.07%
මුළු එකතුව 292,834,396
100.0%
 
 
    අප අමතන්න
 
නියෝජ්‍යය සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයෝජන)          
උදය වික්‍රමනායක මහතා
දුක  :  011 - 2806277
 
මුල්‍ය කළමනාකරු (ආයෝජන)
දුක : 011 - 2806574
 
නිළධාරි (මූල්‍ය)       
එච් එම් සී දමයන්ති මිය      
දුක : 011 - 2806574
 
මූල්‍ය විශ්ලේෂක      
දුක : 011 - 2806276
 
ගණකාධිකාරී     
දුක : 011 - 2806276
 
‍ෆැක්ස් අංක      :           011 - 2806831
ඊමේල්       :           dgminvestment@sltnet.lk
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.