“රජරට ශ්‍රමාභිමානී” නිවාඩු නිකේතනය වෙන් කරවා ගැනීම
 

01.

මණ්ඩලයේ සේවකයින්ට හා පිටස්තර මහජනතාවට මෙම නිවාඩු නිකේතනයේ  නවාතැන් ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

02. නිවාඩු නිකේතනයේ කාමර වෙන් කිරීම් මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමාගේ  කාර්යාලයෙන් සිදු කරනු ලැබේ.

03.

නිවාඩු නිකේතනයේ කාමර වෙන් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය අය ඒ සඳහා  පිළියෙළ කර ඇති අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කළයුතු අතර, එකී සම්පූර්ණ කරන    ලද   අයදුම්පත සමඟ අදාල ගාස්තු ගෙවිය යුතුවේ.  එසේ මුදල් ගෙවූ පසු  පමණක්  කාමර වෙන් කරනු ලැබේ.

04. කාමර වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත් මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ   සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලයෙන්, ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වලින් හෝ මණ්ඩලයේ වෙබ්    අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය. 

05.

කාමර වෙන් කරවා ගැනීමේ අයදුම්පත් වර්ග තුනකින් පිළියෙළ කොට තිබේ.

5.1 පිටස්තර මහජනාතාව සඳහා කාමර වෙන් කිරීමේ අයදුම්පත
5.2 මණ්ඩලයේ සේවකයින් සඳහා කාමර වෙන් කිරීමේ අයදුම්පත
5.3 මණ්ඩලයේ රාජකාරී කරුණක් සඳහා නවාතැන් ගන්නා කර්ය මණ්ඩලයේ       අයදුම්පත

06. කාමර වෙන් කිරීමේ ගාස්තු සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලයට මුදලින් ගෙවීමෙන් හෝ මණ්ඩලය නමින් කොමර්ෂල් බැංකුවේ පවත්වා ගෙන යනු ලබන ජංගම ගිණුම් අංක “02221143201” ට බැර කිරීමෙන් හෝ සිදුකළ හැකිය.  අදාල ගාස්තු බැංකුවට ගෙවන්නේ නම් එසේ ගෙවූ රිසිට් පත හා අයදුම්පත සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලයට  ගෙනවිත් භාරදී කාමර වෙන් කරවා ගත හැක.

07.

මුදල් ගෙවා කාමර වෙන් කළ පසු එකී වෙන් කළ දිනවලදී කිසියම් නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා නවාතැන් නොගන්නේ නම් ගෙවූ මුදල් ආපසු ගෙවනු නොලැබේ.  එසේ වුවත් නවාතැන් ගැනීමට නියමිත දිනට අඩු තරමින් දින 07 කට කලින්වත් වෙන් කළ දිනට නොපැමිණෙන බව සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලයට ලිඛිතව හෝ ෆැක්ස් මගින් දැන්වුවහොත්, එම වෙන් කිරීම වෙනුවට නිවාඩු නිකේතනය වෙනත් අය වෙන් කර ගෙන නොමැති ඉදිරි දිනයකදී ලබාදීම සිදුකළ හැකිවේ.

08. සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීම සටහන් කිරිම සඳහා සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලයේ හා අනුරාධපුර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ ලේඛනයක් පවත්වා ගතයුතු වේ.  සංචාරක නිවාසය භාරකරු විසින් විධිමත් නාමලේඛනයක් එහි නවාතැන් ගන්නා අය සම්බන්ධයෙන් පවත්වා ගත යුතුවේ.
ඒ අනුව අමුත්තන්ගේ පැමිණීම හා පිටවීම සටහන් කිරීමට බංගලා භාරකරු විසින් පවත්වා ගතයුතු නාමලේඛනයේ එහි නවාතැන් ගන්නා අයගේ නම්, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක, ස්ථිර ලිපිනයන් හා ඔවුන්ගේ අත්සන් යොදා පවත්වා ගත යුතු වේ.  සංචාරක බංගලාව වෙන් කර ගන්නා පුද්ගලයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු ලැගුම් ගැනීමට අවසර දෙනු ලැබේ.  නවාතැන් ගන්නා අය කාමරයෙන් ඉවත්ව යන අවස්ථාවේදී එසේ ඉවත්ව ගිය බවට පැමිණීමේ/පිටවීමේ නාමලේඛනයේ දින හා වේලාව යොදා අත්සන් ලබාගත යුතු වේ.

09.

සංචාරක නිවාස වෙන් කිරීමේ දී ප්‍රමුඛතාවය සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සේවකයින්ට හිමිවිය යුතුය.  එහෙත් පිටස්තර පාර්ශවයන් මුදල් ගෙවා කලින් සංචාරක නිවාසය වෙන් කරවා ගෙන ඇත්නම් එම වෙන් කිරීමට ප්‍රම්ඛතාවය හිමි වේ.

10. එක් කාමරයක එකවර නවාතැන් ගත හැකි සංඛ්‍යාව වැඩිහිටි 02 ක් සහ අවුරුදු 12 ට අඩු ළමයින් දෙදෙනෙකුට පමණක් සීමා වේ.

11.

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීමේදී එහි නවාතැන් ගනු ලබන සංඛ්‍යාව නිවැරදිව අයදුම්පතෙහි සඳහන් කළ යුතු අතර, එම අමුත්තන් ප්‍රමාණය පමණක් කාමරයේ නවාතැන් ගත යුතුය. අයදුම්පතෙහි සඳහන් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකට, සංචාරක නිවාසයේ නවාතැන් පහසුකම් සැලසීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට නිවාසයේ භාරකරුට බලය පවරා ඇත.

12. නිවාඩු නිකේතනයේ මුලුතැන්ගෙය අමුත්තන්ට‍ පාවිච්චි කිරීම සඳහා ඉඩදෙනු නොලැ‍බේ.  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සංචාරක නිවාසයේ භාරකරු වෙත සපයා ඔහු මගින් ආහාර පිළියෙල කර ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.  එසේ කෑම සකසා ගන්නේ නම් ගෑස් සඳහා එක් දිනයකට රු. 250/- බැගින් අයකරනු ලැබේ.  නිදන කාමර තුල ආහාර සකස් කිරීම හෝ ආහාර ගැනීම හෝ සපුරා තහනම් වේ.

13.

මෙම සංචාරක නිවාසය සහ අවට භූමිය පිරිසිදුව තබාගත යුතු වේ.  එහි ඇති ලී බඩු, පිඟන් භාණ්ඩ ඇතුලු සියලුම උපකරණ ප්‍රවේශමෙන් පරිහරණය කළ යුතු අතර, නවාතැන් ගෙන සිටින කාලය තුළදී එහි ඇති බඩු බාහිරාදියට යම් අලාභ හානියක් සිදුවුවහොත් නවාතැන් ගත් සාමාජිකයා හෝ සාමාජිකාව ඒ සඳහා වගකිව යුතු වේ.  ඒ සඳහා ‍වෙළඳපොල වටිනාකම ලබැගැනීමේ බලය මණ්ඩලය සතු වේ

14. නිදන කාමර තුල ඇඳුම් මැදීම සපුරා තහනම් වේ.  ඒ සඳහා වෙනම ස්ථානයක් සකස් කර ඇත. .

15.

අමුත්තනගේ පරිහරණය සඳහා සපයා ඇති ඇඳ ඇතිරිලි සහ තුවා ආදිය කාමරයෙන් ඉවත්ව යාමට පෙර පරීක්ෂා කර බලා ඒවායේ අ‍ඩුපාඩුවක් ඇත්නම් ඒ බව අමුත්තන් වෙත දන්වා ඒවා ලබා ගැනීමට හෝඅලාභය අයකර ගැනීමට හෝ බංගලා භාරකරු කටයුතු කළයුතු  වේ.

16. මෙය පොදු දේපලක් බැවින්, විදුලිය සහ ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙස නාවතැන් ගන්නා අය පොදුවේ දැනුවත් කෙරෙන දැන්වීමක් නිවාඩු නිකේතනය තුළ ප්‍රදර්ශනය කළයුතු වේ.

යෝජිත නවාතැන් ගාස්තු (වායු සමීකරණ සමඟ)

01.

මණ්ඩලයේ ‍නිලධාරියෙකු නිල රාජකාරියක් සඳහා යෑමේදී කාමරයකට :
දිනකට රු. 300.00

02. කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක් පුද්ගලික තරාතිරමෙන් යාමේදී කාමරයකට :
දිනකට රු. 1,000.00
සම්පූර්ණ නිවාඩු නිකේතනයම (කාමර 4 යි) : දිනකට රු. 4,000.00

03.

අමුත්තන් සඳහා කාමරයකට : දිනකට රු. 3,000.00
සම්පූර්ණ නිවාඩු නිකේතනයම (කාමර 4 යි) : දිනකට රු.10,000.00

04. මීට අමතරව ගෑස් සඳහා : දිනකට රු. 250.00 ක් අයකරනු ලැබේ

* තවද මීට අමතරව රජයේ බදු අදාල වේ. (වැට් බදු 11%)

නිවාඩු නිකේතනයේ යුගල කාමර පහෙන් එක් කාමරයක් මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමාගේ හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සඳහා වෙන්කර තබනු ඇත.


රජරට ශ්‍රමාභිමානී නිවාඩු නිකේතනය නවාතැන් සඳහා වෙන් කිරීම් අයදුම්පත


 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.