අප අමතන්න
 
     ප්‍රධාන කාර්යාලය
 
  පිහිටීම පළමු මහල,
කමිකරු මහලේකමි   කාර්යාලය,
තැ.පෙ.807,
නාර‍ාහේන්පිට, කොළඹ 05. ශ්‍රී ලංකාව
  දුරකථන අංක
+94-11-2581704
+94-11-2503941
+94-11-2503943
+94-11-2503951
+94-11-2588709
+94-11-2589937
+94-11-2503936
+94-11-4519627
+94-11-4519628
+94-11-4519631
+94-11-4519632
+94-11-4519633
  ‍ෆැක්ස් අංක +94-11-2503917
 
 
කාර්යාල දුරකථන අංක   ෆැක්ස් අංක ඊමේල්

සභාපති කාර්යාලය

+94-11-
2503410

+94-11-
2503917

chairman@etfb.lk
chairmanetfb@sltnet.lk
chairmansecretary@etfb.lk

ක්‍රි.අ.කාර්යාලය

+94-11-
2368061

+94-11-
2508134

wd@etfb.lk
සාමාන්‍යාධිකාරි කා.

+94-11-
2368525

+94-11-
2503917

gm@etfb.lk
gm_etf@sltnet.lk
ලේකම් කාර්යාලය

+94-11-
2368013

+94-11-
2503917

boardsecretary@etfb.lk
ප්‍රතිලාභ අංශය

+94-11-
4519630
+94-11-
2501261
+94-11-
2369512

+94-11-
2369512

agmms@etfb.lk
agmms@sltnet.lk
mgrclm@etfb.lk
mgrbenad@etfb.lk
mgrclmpay@etfb.lk
සාමාජික ගි.අංශය

+94-11-
2368485
+94-11-
2368037
+94-11-
2369596
+94-11-
4519626

+94-11-
2369596
+94-11-
4519626

dgmms@etfb.lk
dgmms@sltnet.lk
agmma@etfb.lk
mgrmemac@etfb.lk
mgrms@etfb.lk ebank@etfb.lk
පාරි‍ෙභාගික සේවා ඒකකය

+94-11-
2581704
+94-11-
2588709

+94-11-
2503917

 
දායක මුදල් රැස්කිරීම් අංශය

+94-11-
2503911
+94-11-
2368160

+94-11-
2369844

mgrrev@etfb.lk
පරිගණක අංශය

+94-11-
2368170

+94-11-
2369596
+94-11-
2368170

agmit@etfb.lk
mdecosta@etfb.lk
 
 
     වෙනත්
 
කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංක ෆැක්ස් අංක ඊමේල්
නීති හා ක්‍රි.කිරීම නො.122, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට            ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2500809
+94-11-
2501286
+94-11-
2369897

+94-11-
2500809
+94-11-
2501286
+94-11-
2369897

dgmenrd@sltnet.lk
නිති අංශය  

+94-11-
2500809

+94-11-
2368159

agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
ක්‍රියාත්මක කිරීම්  

+94-11-
2504982

+94-11-
2368159

ofrsharge@etfb.lk biu@etfb.lk
අධිභාර අංශය  

+94-11-
2368770

+94-11-
2368770

ව්‍යාපාර බුද්ධි ඒකකය /
විශේෂ විමර්ශන ඒකකය
 

+94-11-
2368849

+94-11-
2368849

පරිපාලන හා මානව සම්පත්, මුදල්, ආයෝජන, සැපයුම් සහ සංඛ්‍යා ලේඛන අංශ නො 44/5 නාරාහේන්පිට පාර, නාවල ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2806432
+94-11-
2806433
+94-11-
2806435
+94-11-
2806436
+94-11-
2806835

+94-11-
2806833

 
පරිපාලන හා මානව සමිපත් කොටිඨාශය  

+94-11-
2806434

+94-11-
2806833

dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
මුදල් කොට්ඨාශය  

+94-11-
2806278

+94-11-
2806832

dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
ආයෝජන කොට්ඨාශය  

+94-11-
2806277
+94-11-
2806574

+94-11-
2806831

dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
සැපයුම් අංශය  

+94-11-
2806433

+94-11-
2806833

mgrsup@etfb.lk
සංඛ්‍යා ලේඛන අංශය  

+94-11-
2806435

agmstat@etfb.lk
අභ්‍යන්තර විගණන ශිෂ්‍යත්‍ව අංශය ස්වයංරැකියා හා සංක්‍රමණිකමණ සේවා සහ තැපැල් ික 92,92ඒ කිරැල පාර කොළඹ 05 ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2368162
+94-11-
2368163
+94-11-
2368176

+94-11-
2368616

 
අභ්‍යන්තර විගණන
 

+94-11-
2368073

+94-11-
2368073

dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
තැපැල් අංශය  
 

+94-11-
2368162

  mgrpostal@etfb.lk
ශිෂ්‍යත්‍ව අංශය    
 

+94-11-
2368162

  ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
ස්වයංරැකියා හා සංක්‍රමණික සේවා
 

+94-11-
2501082

+94-11-
2501082

agmenfslf@etfb.lk
 
      
    කලාප 1 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංක ෆැක්ස් අංක ඊමේල්
කොළඹ 1-7 නො.92,කිර‍ැළ පාර, කොළඹ 05
ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2368616

+94-11-
2368616

mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
කොළඹ 8-15 නො.122, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05. ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2369698

+94-11-
2369698

mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
කොළඹ දිස්ත්‍රික් නො.44/5, නාරාහේන්පිට පාර,නාවල ශ්‍රී ලංකාව

+94-11-
2806834

+94-11-
2806834

mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
ගමිපහ අංක 58B, මේරි බිසෝ මාවත, ගම්පහ

+94-33-
2234520

+94-33-
2234520

mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
ගාල්ල  නො 30/1, ශ්‍රී දේවමිත්ත මාවත, ගාල්ල

+94-91-
2245814

+94-91-
2245814

mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
කලුතර
නො.294,ගාලු පාර, කලුතර,                                                ශ්‍රී ලංකාව .

+94-34-
2237722

+94-34-
2237722

mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk
 
     
    කලාප 2 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංක ෆැක්ස් අංක ඊමේල්
මහනුවර නො.79, නිවාස    මහලේකමි කාර්යාල, ගොඩනැගිලල, යටනුවර වීදිය, මහනුවර. ශ්‍රී ලංකාව.

+94-81-
2233793

+94-81-
2233793

mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
අනුරාධපුර නො.87/25, පළමු පටුමග ධර්මපාල මාවත, අනුරාධපුර. ශ්‍රී ලංකාව

+94-25-
2222185

+94-25-
2222150

mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
කුර‍ැණෑගල නො.55/4, සර් ජේන් කොතලාවල මාවත, දඹුල්ල පාර, කුර‍ැණෑගල.ශ්‍රී ලංකාව

+94-37-
2228194,
+94-37-
2056394

+94-37-
2228194

mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
කෑගල්ල
පළමු මහල,නො.247, මහවීදිය, කෑගල්ල. ශ්‍රී ලංකාව

+94-35-
2222991

+94-35-
2222991

mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
යාපනය  නො 70, මාටියන් පාර 
යාපනය ශ්‍රීලංකාව
+94-21-
2220010
+94-21-
2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
වවුනියාව නො: 69/1/1, මිල් පාර,
වවුනියාව, ශ්‍රී ලංකාව
+94-24-
2228225
+94-24-
2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
නුවරඑළිය නො: 164, නුවර පාර,
නුවරඑළිය, ශ්‍රී ලංකාව
+94-52-
2224457
+94-52-
2224475
+94-52-
2224475
mgrnuwa@etfb.lk
ronuwa@etfb.lk
ත්‍රිකුණාමලය නො: 455, නුවර පාර,
ත්‍රිකුණාමලය, ශ්‍රී ලංකාව
+94-26-
2056606
+94-26-
2056606
mgrtrin@etfb.lk
rotrin@etfb.lk
හැටන්
(උප කාර්යාලය)
නො 1ඒ, ගිනිගත්හේන පාර, හැටන්

+94-51-
2223840

+94-51-
2223840

mgrhat@etfb.lk
rohat@etfb.lk
 
     
    කලාප 3 - ප්‍රාදේශීය කාර්යාල
 
ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ලිපිනය දුරකථන අංක ෆැක්ස් අංක ඊමේල්
රත්නපුර නො 53/1/2,
සේනානායක මාවත, රත්නපුර

+94-45-
2222529

+94-45-
2222930

mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
මාතර නො 63/2, කාලිදාස මාවත, මාතර

+94-41-
2224366

+94-41-
2237607

+94-41-
2231877

mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
බදුල්ල
අංක. 9 බී, ගඟබඩ පාර, බදුල්ල

+94-55-
2224482

+94-55-
2225357

+94-55-
2230779

mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
හම්බන්තොට
අංක. 57, විල්මට් වීදිය, හම්බන්තොට

+94-47-
2222460

+94-47-
2222462

+94-47-
2222460

mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
අම්පාර
නො 12/A, මල්වත්ත පාර, අම්පාර

+94-63-
2222845

+94-63-
2224882

mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.