බාගත් දත්ත
 
මුදල් ඉල්ලුම්පත - VI වන ආකෘතිය (සේවය අවසන් කිරීම)
මරණයකදී මුදල් ඉල්ලුම් අයදුම්පත් - ආකෘතිය VIII සහ ආකෘතිය CL/A/04
ස්වයං රැකියාවන්හි නියුක්තිකයන් සඳහා වන සාමාජික අයදුම්පත - SE ආකෘතිය
ශ්‍රමසුව රැකවරණ රෝහල්ගත කිරීමේ අයදුම්පත
සදාකාලික ආබාධ රක්‍ෂණ ආවරණ අයදුම්පත
වකුගඩු බද්ධකිරීමේ සැත්කම් සඳහා ආධාර ලබාදීම සඳහා වන අයදුම්පත
අක්‍ෂිකාච සඳහා වියදම් ප්‍රතිපුර්ණය කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත
හදවත් සැත්කම් සඳහා මූල්‍ය ආධාර ලබාදීම පිණිස වන අයදුම්පත
සේවායෝජකයින් ලියාපදිංචි කිරීම, ආර් 1 සහ ආර් 4 ආකෘති පත්‍ර හා උපදෙස්
සේවායෝජක විසින් කරනු ලබන සහතිකය - ආකෘති අංක VI A
2018 වර්ෂයේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් දූ පුතුනට මූල්‍යාධාර
2018 වර්ෂයේ උසස් පෙළ සමත් දූ පුතුනට මූල්‍යාධාර
වසා ඇති සේවා යෝජකයන් සඳහා සහතිකය - ආකෘතිය VI(C)
වසා ඇති සේවා යෝජකයන් සඳහා හානි පූර්ණ ලිපිය - ආකෘතිය VI(D)
‍සේවා‍යෝජකයා විසින් ‍සේවානියුක්තයන්ගේ භාර අරමුද‍ලේ ඊ- ‍සේවාවන් ඉල්ලුම් කිරී‍මේ අයදුම්පත
සාමාජිකයා විසින් සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුද‍ලේ ඊ-සේවාවන් ඉල්ලුම් කිරී‍මේ අයදුම්පත
ස්වයංරැකියාවක නියැ‍ලෙන සාමාජිකයා විසින් සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුද‍ලේ ඊ-සේවාවන් ඉල්ලුම් කිරී‍මේ අයදුම්පත
රජරට ශ්‍රමාභිමානී නිවාඩු නිකේතනය නවාතැන් සඳහා වෙන් කිරීම් අයදුම්පත
2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම
සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් පනත
 
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.