முக்கிய அறிவித்தல்

     ETF E Services  ETF மின்னணு சேவைகள்

        மேலும்வாசிக்கவும் >>


 
 

2015.08.10
காசோலைகளைஏற்பதற்கு ஊ.நி.பொ.நி. சபையின் புதிய கிளை அலுவலகம் திறந்துவைக்கப்பட்டது
இலங்கை வங்கியின் அனுசரணையுடன் கொழும்பு 01, யோர்க் வீதி, இல 85 இல் அமைந்துள்ள இலங்கை வங்கியின் 5 ஆவது நகரக் கிளை அமைந்துள்ள
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2015.07.29
இருதயசத்திர சிகிச்சைகளுக்கு வழங்கப்படும் நலன்களை அதிகரித்தல்
இருதய சத்திர சிகிச்சை உதவி வழங்கும் நலத்திட்டத்தின் கீழ் செயலூக்கமுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு இருதய சத்திர சிகிச்சைக்காக
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
2015.01.01
கிளை அலுவலக வலைப்பின்னல்
ஊ.நபொ.நி
தொழில்நுட்பத்தினூடாக தலைமை
அலுவலகத்துடன்
மேலும்வாசிக்கவும் >>
 
 
 
 
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் 1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க ஊ.ந.பொ.நிதியத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதி தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிதியமானது, ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையினால் நிருவகிக் கப்படுவதுடன், தற்போது ஊ.ந.பொ.நி சபை நிதி அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்றது. சட்டத்தின் ஏற்பாடு, கௌரவ அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்டு,
   
 
 
நிறுவனரீதியான திறமையினூடாக அக்றைதாரர்கள் அனைவருக்கும் செயற்றிறனும், இயல்தகு தன்மையும் மிகுந்த முதன்மையான நம்பிக்கைப் பொறுப்பாக விளங்குதல்.
 
 
 
​பரந்துபட்ட நிதி அங்கத்துவ நன்மைகள் மற்றும் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த வாடிக்கையாளர் சேவைகளை வழங்கி மிகுந்த அக்கறையும் விவேகமும் கொண்ட நம்பிக்கைப் பொறுப்பாக விளங்குதல்.
 
 
 
  ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையானது, 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து தொழிற்பட ஆரம்பித்ததுடன், 1997 ஆம் ஆண்டு வரை தொழில் அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்டிருந்ததுடன், அதன் பின்னர் இன்று வரை இது நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்றது.
   
 
   
 
 
 
 
பொது விசாரணைகள் : inquiry@etfb.lk
அங்கத்தவர் சேவைகள்            : memserv@etfb.lk
உதவுதொகை சேகரிப்பு       : contcoll@etfb.lk
முறைப்பாடுகள் : complaint@etfb.lk
 
 
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.