BENEFITS  >> Statutory Benefits
நியதிச்சட்ட நன்மைகள்
 
  நிதியத்தின் மீதியை வட்டி மற்றும் பங்கிலாபத்துடன் மீளப்பெறுதல்
 
நிதியத்தின் மீதியைக் கோருவதற்கு கட்டாய வயதொன்றினைப் பூர்த்தி  செய்வதற்கு ஊழியர் சேமலாப நிதியம் தேவைப்படுத்துகின்றபோதிலும், ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியத்தின் அங்கத்தவர்கள் தமது நிதியத்தின் மீதியைக் கோருவதற்கு குறிப்பிட்ட வயதுவரை காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
எனினும், பின்வருகின்ற குறிப்புளை அவதானித்தல் வேண்டும் :
மீளப்பெறுதல் கோரிக்கை செய்யப்பட வேண்டுமென்றால் தொழில் முடிவுறுத்தல் கட்டாயமாகும்.
முடிவுறுத்தலுக்கான காரணம் ஓய்வுபெறுதல், பதவி விலகல், பதவி நீக்கம். பதவியை வெறிதாக்குதல் போன்றவையாக இருக்க முடியும்.
மீளச்செலுத்தப்பட்டது தொடல்பில் தொழில் முடிவுறுத்தலின் திகதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டு முடிவுறும் வரை நிதியத்தின் மீதியை மீளப்பெறுவதற்கானகோரலைச்செய்வதற்கு அங்கத்தவர் உரித்துடையவரல்ல.இந்த ஒழுங்குகளுக்கு பின்வருவன விதிவிலக்கானவையாகும்:
 
60 வயதினை அடைதல்
நிரந்தரமாக வதிப்பதற்காக குடிபெயர்தல்
ஓய்வூதியத்திற்கு அங்கத்தவரை உரித்தாக்குகின்ற அரச சேவையில் இணைதல்
நிரந்தர இயலமை காரணமாக தொழிலை முடிவுறுத்தல்
அங்கத்தவரொருவரின் இறப்பு
  மீளப் பெறல் கோரலைச் செய்வதற்குரிய பொதுவான அறிவுறுத்தல்கள்
 
மீளப்பெறல் கோரல்களைச் செய்வதற்குத் தகுதியுள்ளவர்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்புகளுக்கு அவதானம் செலுத்துதல் :
கோரல்களின்செயன்முறைகள் கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளன.ஆகவே,கோரல் விண்ணப்பப்படிவம் தரவுப் பிழைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக வாசிக்கக்கூடியதாகவும், சரியாக​ கோப்பிடப்பட்டும் இருத்தல் அவசியமானதாகும். பெயர், வங்கிக் கணக்கு விபரங்கள் போன்றவை தனித்த பெரிய எழுத்துக்களில் (BLOCK  CAPITAL  LETTERS)  இருத்தல்வேண்டும்.
அங்கத்தவர் ஒருதொழில்தருநருக்கு மேலாக பணியாற்றியிருந்தால், ஒவ்வொரு தொழில்தருநருக்கும் வெவ்வேறு படிவங்கள் தேவைப்படுகின்றது.
அங்கத்தவர் தனது பெயரில் அல்லது இணைந்த வங்கிக் கணக்கொன்றினைக் கட்டாயம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். வங்கியின் பெயர், கிளை, கணக்கு இலக்கம், கணக்கு வைத்திருப்பவரின் முகவரி மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டை இலக்கம் போன்ற விபரங்ளைக் காட்டுகின்ற வங்கிப் பணப்புத்தகம் அல்லது விபரக்கூற்றின் போட்டோப் பிரதியொன்று கோரல் விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
தொழில்தருநரினரினால் சான்றுப்படுத்திய தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதியொன்று சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
விண்ணப்பப்படிவத்தில் தரப்பட்ட அங்கத்தவரின் பெயர் திரட்டுக்களில், வருடாந்த அங்கத்தவர் விபரக்கூற்றில்,தேசிய அடையாள அட்டையில் அல்லது வங்கிக் கணக்கில் இருப்பதிலிருந்து வேறுபடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இந்தப் பெயர்கள் ஒரே நபரையே, இந்த நபரையே குறிப்பிடுகின்றன என்று தொழில்தருநரினால் சான்றுப்படுத்திப் பெறப்பட்ட கடிதம் சமர்ப்பிக்கப் படுதல் வேண்டும்.
அங்கத்தவர் பணியாற்றிய நிறுவனம் / கம்பனிதொழிற்படாத சந்தர்ப்பத்தில் மற்றும் உரிமையாளர், பங்குதாரர்கள் அல்லது பணிப்பாளர்ளைத் தெரியாதபோதில் நட்டோத்தரவாதக் கடிதம் என்று தலைப்பிடப்பட்ட VI (D) படிவம் (மாதிரிப்படிவம் பின்னிணைப்பில் தரப்படுகின்றது) அங்கத்தவரினால் பூரணப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதுன், கிராமசேவகர் மற்றும் பிதேசச் செயலாளரினால் சான்றுப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். VI (C) படிவத்திற்கு மேலதிகமாக இந்த நட்டோத்திரவாதக் கடிதம் அதனகத்து தரப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின்படி கோரல் விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்.
தொழிலிலிருக்கையில் அவர்கள் ஐந்து வருட சேவையினைப் பூர்த்திசெய்திருக்கின்ற போதிலும் தற்போதைய தொழில்தருநரிடமிருந்து உதவுதொகை செலுத்தப்படுகின்ற போதிலும் நிதியின் மீதியை மீளப்பெறுவதற்கு கோரலைச் செய்யமுடியாது .
 
    கோரல்கள் செலுத்தப்படுகின்ற படிமுறைகள
 
சாதாரணமான முறைமை
  கிடைக்கப்பெறுகின்ற திரட்டுக்கள் மற்றும் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்ளைச் சமர்ப்பித்தலுக்கமைவாக கோரல் 21 வேலை நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன.
விசேட முறைமை
  அவசர நிலைமை, உடனடியாக குடிபெயருதல், நோய்வாய்ப்படல், சத்திர சிகிச்சை, பவுண், நகை  அடகு மீட்டல், திருமணம், கல்விசார் செலவுகள் போன்ற அத்கைய குடும்பச் செலவினங்கள் போன்றவற்றிற்கு ஆவணரீதியான ஆதாரத்தினைச் சமரப்பித்தலுக்மைவாக 14 வேலை நாட்களுக்குள் கோரல்கள் செலுத்தப்படுகின்றன.
விரைவான கோரல் முறைமை
  கோரல்கள், இரண்டு வேலை நாட்களுக்குள் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.கோரல்ளை ஏற்பதற்கு முன்னர் சபையானது உதவித்தொகைகள் மற்றும் அனுப்புகைகள் சபையினால் பெறப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதிப்படுத்தும் கோரல்களின் பெறுமதியின் பேரில் ஒவ்வொரு கோரலுக்கும் அலுவலக சேவைக் கட்டனமொன்று அறவிடப்படுகின்றது.
 
கோரலின் பெறுமதி     
கட்டணம்
ரூபா. 200,000/-வரை ரூபா. 1,000/-
ரூபா.200,000/-இலிருந்துரூபா1,000,000/-வரை ரூபா. 2,000/-
ரூபா.1,000,000/-இற்கு மேல் ரூபா. 3,000/-
 
இந்த அடிப்படையில் நாளொன்றிற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் கோரல்களின் எண்ணிக்கை 65 ஆக மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது .
          சபையின் பின்வருகின்ற அலுவலகங்களில் மீளப்பெறல் கோரல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதுடன், நடவடிக்கைகள் தொடரப்படுகின்றன :
தலைமை அலுவலகம் ,தொழிற் செயலகம் ,நாரஹென்பிட்டி ,கொழும்பு 05.
கம்பஹா,கண்டி,மாத்தறை மற்றும் குருணாகலில்அந்தப் பிரதேச விடயங்களுக்கான  பிராந்திய அலுவலகங்கள்.
          கோரல் விண்ணப்பங்ளை சபையின் பிராந்திய அலுவலகங்களில் .கையளிக்க முடியும்
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.