தவிசாளரின் செய்தி
 
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையானது, 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதியிலிருந்து தொழிற்பட ஆரம்பித்ததுடன், 1997 ஆம் ஆண்டு வரை தொழில் அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்டிருந்ததுடன், தற்போது, கொள்கைத் திட்டமிடல், பொருளாதார அலுவல்கள், சிறுவர், இளைஞர், மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்றது.
 
இந்த நிதியத்தின் முக்கிய தன்மைகள், நிதியம் அங்கத்தவர்கள் தொழில்புரியும் காலப்பகுயில் அவர்களுக்கு ஒரு தொடர் சமூக, நலன்புரி நன்மைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுது அனைத்து தனியார் மற்றும் அரசுசார்துறை தொழில்தருநர்கள் தமது பணியாளர்களின் மொத்த வேதனத்தின் 3% இனை நிதியத்திற்கு உதவுதொகையாகச் செலுத்துகின்றனர். வழங்கப்பட்டுள்ள நலன்புரி நன்மைகளின் விசேட தன்மை, எந்தவொரு சமூக, நலன்புரி நன்மைகளையும் வழங்குவதற்காக அங்கத்தவர்களின் மீதியிலிருந்து மீளப்பெறப்படுவதில்லை என்பதாகும். இதற்கு மேலும், அங்கத்தவர் ஓய்வுபெறுகையில் அல்லது தொழில் மாற்றப்பட்டால் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தமக்கு வரவு வைக்கப்பட்டுள்ள மீதிப்பணம் முழுவதையும்  எடுக்கமுடியும். தற்போது நிதியமானது 79,000 தொழில் தருநர்களினால் பணிக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள சுமார் 2.6 மில்லியன் அங்கத்தவர்களைக் கொண்டுள்ளதுடன், 2016 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிதியத்தின் பெறுமதி 245 பில்லியன் ரூபாவாகவிருந்தது.
 
இந்த சபையின் முன்னேற்றமானது, கடந்த சில வருட காலப்பகுதியில் சேகரிப்புகள், முதலீட்டு வருமானங்கள், மிகை விதிப்பு வருமானம், நிதியத்தின்  வளர்ச்சி ஏனையவை உள்ளடங்கலாக ஒவ்வொரு விடயத்திலும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையிலும், குறிப்பிடத்தக்க வகையிலும் அதிகரித்திருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில் நிதியமானது, நிகர இலாபமாக 18,076.7 மில்யன் ரூபாவினை உழைத்துள்ளதுடன், அனைத்து அங்கத்தவர்களுக்கும் மொத்த பங்கிலாம் + 10% வட்டி வீதத்தினை வெளிப்படுத்த முடிந்திருந்தது. அனைத்து முக்கிய தொழிற்பாடுகளும் நவீன தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் நாடளாவியரீதியில் தொழிற்படுகின்ற 18 பிராந்திய அலுவலகங்களுடன் பரவலாக்கப்பட்டுள்ளது. சபையின் மொத்த பதவியினர் சுமார் 940 பேரில் அதிகமானவர்கள் சபையின் செயற்பாடுகளை பயனுறுதிவாய்ந்த முறையில் கையாள்வதற்கு உதவுகின்ற இளைமையானவளமாக இருக்கின்றவர் களாவர். எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் மிகவும் பலமுடன் அங்கத்தவர்களுக்கு சேவையாற்றுவதே எமது உண்மையான எதிர்பார்ப்பாகும்.
 
 
தவிசாளர் / பிரதம நிறைவேற்று அலுவலர்
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச்சபை

 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.