தொடர்புபட்டுள்ள  இணைப்புக்கள்
 
ஊழியர் சேமலாப நிதியம் -       www.epf.lk
இலங்கை மத்திய வங்கி -       www.cbsl.gov.lk
நிதி அமைச்சு -       www.treasury.gov.lk
தொழில் திணைக்களம் -       www.labourdept.gov.lk
தேசிய கொள்கைகள் மற்றும்
பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சு
-       www.mnpea.gov.lk
     
 
 
 
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.