ஊ.ந.பொ.நி.சபை அன்புடன் வரவேற்கின்றது
ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் 1980 ஆம் ஆண்டின் 46 ஆம் இலக்க ஊ.ந.பொ. நிதியச் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் கீழ் 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 01 ஆம் திகதி தாபிக்கப்பட்டது. இந்த நிதியமானது, ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபையினால் நிருவகிக்கப்படுவதுடன், தற்போது ஊ.ந.பொ.நி சபை தொழில் மற்றும் தொழிற்சங்க உறவுகள்  கௌரவ அமைச்சர் ரவீந்திர சமரவீ அவர்களின் கீழ் செயற்படுகின்றது. சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள், கௌரவ அமைச்சரின் கட்டளைக்கும் வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கும் அமைய, பொறுப்புவாய்ந்த எந்தவொரு வகுப்பு அல்லது வகைக்குரித்தான பொறுப்புவாய்ந்த ஒவ்வொரு அரச மற்றும் தனியார் துறைக்கும் பிரயோகிக்கப்படும். சுயவேலைவாய்ப்பிலீடுபட்டுள்ளவர்கள் மற்றும் குடிபெயர் வேலையாளர்கள் தமது சொந்த விருப்பின் பேரில் நிதியத்திற்கு பங்களிப்புத்தொகை செலுத்தவும், அங்கத்துவத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும். நிதியத்தின் தற்போதைய செயற்பாடுடைய அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 2.6 மில்லியன் என்பதுடன், 79,000 தொழில்வழங்குநர்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் திகதிக்கு நிதியத்திடமுள்ள பெறுமதி 306 பில்லியன்ரூபாவாகும். ஊ,ந,பொ.நி. சபையின் செயற்பாடுகளை பரவலாக்கம் செய்வதற்கும், தமது அங்கத்தவர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குவதற்கும் ஊ,ந,பொ.நி.சபை 1995 ஆம் ஆண்டு கிளை வலைப்பின்னலொன்றை அறிமுகப்படுத்தியது.
 
  ஊ.ந.பொ.நி சட்டம் மற்றும் திருத்தங்கள்
 
அடிப்படைச் சட்டம்
1980 ஆம் ஆண்டு 46 ஆம் இலக்க  ஊழிய நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சட்டம்
(1980, ஒக்டோபர் 29 ஆம் திகதி உறுதிப்படுத்தப்பட்டது)
 
அடிப்படைச சட்டத்திற்கான திருத்தங்கள்
 
1982 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்கச் சட்டம் ( மிகை விதிப்பு மாற்றங்கள் ஏனையவை)
1988 ஆம் ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்கச் சட்டம் (பெயர் குறிப்பிடுநர்கள், குடிபெயர் வேலையாளர்களின் பங்களிப்புத்தொகைகள், உழைப்புக்கள், எனையவற்றின் வரைவிலக்கணங்கள் தொடர்பானது)
1993 ஆம் ஆண்டின் 18 ஆம் இலக்கச் சட்டம் ( காலதாமதமாகிய திரட்டுக்கள் ஏனையவற்றிற்கான மிகை விதிப்புகள் தொடர்பானது
1993 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்கச் சட்டம் (விசேட ஏஷ்பாடு) பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தின் 97 (அ) பிரிவினை நீக்குதல்
 
  சட்டத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள்
 
1980/12/26 ஆம் திகதி  121 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1980/12/30 ஆம் திகதி  121/3 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1981/01/23 ஆம் திகதி  125 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1981/02/09 ஆம் திகதி  127/3 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1981/08/18 ஆம் திகதி  154/8 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1981/12/14 ஆம் திகதி  171/2 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1991/11/15 ஆம் திகதி  688/50 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
1997/06/19 ஆம் திகதி  979/2 ஆம் இலக்க வர்த்தமானி
  (அமைச்சு, தொழில் அமைச்சிலிருந்து நிதி அமைச்சிற்கு மாற்றப்பட்டது)
 
  சபையின் குறிக்கோள்கள்
(அ) நிதியிடல் மற்றும் முதலீடு செய்தலில் பங்குபற்றுவதனூடாக ஊழியரின் உரிமத்துவம், ஊழியரின் நலன்புரி மற்றும் பொரளாதார சனநாயகத்தினை மேம்படுத்துதல்;
(ஆ) வர்த்தக முயற்சிகளில் பங்கிலாப வட்டியினைப் பெறுவதனூடாக முகாமைத்து வத்தில் ஊழியர் பங்குபற்றுவதனை மேம்படுத்துதல்;
(இ) ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஊழியர்களுக்கு பங்களிப்புத் தொகைக்கு  மேலதிக  நன்மையினை வழங்குதல்; அத்துடன்
(ஈ) மேலே (அ), (ஆ) மற்றும் (இ) பந்திகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிக்கோள்ளை அடைந்துகொள்வதற்கு  தேவையான ஏனைய விடயங்களை மேற்கொள்ளல்.
 
   ஊ.ந.பொ.நி. சட்டத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டுள்ள பணியாளர்கள்
அரச மற்றும் தனியார் துறை நிறுவனங்களிலுள்ள அனைத்துப் பணியாளர் களும் ஊ.ந.பொ.நி சட்டத்தினால் உள்ளடக்கப்படுகின்றனர். இது, அமைய, தற்காலிக, ஒப்பந்த அல்லது துண்டு வீத அடிப்படையில் பணிக்கமர்த்தப் பட்டுள்ள எந்தவொரு நபரும் அத்துடன் ஊதியம் செலுத்தப்படுகின்ற பயிலுநர் அல்லது பயிற்சியாளரையும் உள்ளடக்குகின்றது.
சுய தொழிலில்ஈடுபட்டுள்ள மற்றும் குடிபெயர் வேலையாளர்களும் இந்த நிதியத்தின் அங்கத்தவராக வரமுடியும் என்பதுடன், மாதாந்த அடிப்படையில் தன்னார்வத்துடன் பங்களிப்புச் செய்யலாம்.
 
    பின்வருகின்ற வகைப்பாட்டிலுள்ள ஊழியர்கள் ஊ.ந.பொ.நி சட்டத்திற்கு உட்படுவதில்லை (1981/12/14 ஆம் திகதிய 171/2 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானி)
எந்த வீட்டு வேலையிலுமுள்ள வீட்டுப் பணியாளர்கள்
10 ஊழியர்களிலும் குறைந்த தரும நிறுவனங்கள். ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 10 இற்கும் அதிகமாயின் அத்தகைய நிறுவனங்கள் 91/12/01 ஆம் திகதியிலிருந்து பங்களிப்பு செலுத்துவதற்கு பொறுப்புடையன.
அனாதைகள், காதுகேளாதோர், முடவர் மற்றும் பார்வையற்றோருக்கான தொழிற் பயிற்சிகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள்
குடும்ப அங்கத்தவர்களினால் நடத்தப்படுகின்ற நிறுவனங்கள் (அத்தகைய நபர்களின் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகள்)
 
    ஊ.ந.பொ.நி. சட்டத்திற்கு உட்படும் தொழில்வழங்குநர்கள்
அரசாங்க ஓய்வூதியத்திட்டத்திற்கு தகுதியற்ற அரச துறை நிறுவனங் களிலுள்ள ஊழியர்களின் அனைத்துத் தொழில்வழங்குநர்கள்.
பணிக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையுடன் தொடர்பு படாது தனியார் துறையிலுள்ள அனைத்துப் ஊழியர்கள்.
அரச மற்றும் தனியார் துறையிலுள்ள தமது ஊழியர்களுக்கு அங்கீகரிக் கப்பட்ட ஊழியர் சேமலாப நிதியக் கணக்குகளை பராமரிக்கின்ற அனைத்து தொழில்வழங்குநர்கள்.
 
   தொழில் வழங்குநருக்கான வரைவிலக்கணம்
“தொழில்வழங்குநர்” என்ற பதம் வேலை வழங்குகின்ற எந்தவொரு நபர் அல்லது பிற வேறு நபர்கள் சார்பாக எந்தவொரு வேலையாளரையும் வேலைக்கமர்த்து கின்றவர் தொழில்தருநர் அமைப்பொன்றினை உள்ளடக்குகின்றவர் (அத்தகைய அமைப்பு தாபனம், கம்பனி, கூட்டுத்தாபனம் அல்லது தொழிற் சங்கமொன்று) மற்றும் பிற வேறு நபர்கள் சார்பாக எந்தவொரு வேலை யாளரையும் வேலைக்கமர்த்துகின்றவர், ஏதேனும் எழுதப்பட்ட சட்டம், சட்ட உரித்தாளர், சட்டப் பின்னுரிமையாளர், நிறைவேற்றுநர் அல்லது நிருவாகி மற்றும் கம்பனியொன்றினை ஒழித்துக்கட்டுநரின் கீழ் அரசாங்கத்தில் உரித்தளிக்கப்பட்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற வர்த்தகமொன்றின் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி அத்துடன் கூட்டிணைக்கப்படாத அமைப்பு என்கின்றவிடத்து தவிசாளர் அல்லது அத்தகைய அமைப்பின் செயலாளர் மற்றும் பங்குடமையொன்றாகவிருக்கின்றவிடத்து முகாமைத்துவ பங்காளி அல்லது முகாமையாளர் ஆகியோரைக் கருதுகின்றது.
 
   ஊழியருக்கான வரைவிலக்கணம்
“ஊழியர்” என்ற பதம் வேலைக்குள் நுழைந்துள்ள அல்லது தொழில் வழங்குநருடனான ஒப்பந்தமொன்றின் கீழ் ஒப்பந்தம் தெரிவிக்கப்பட்டு அல்லது உட்கிடக்கை மூலமோ அல்லது வாய்மூலமோ அல்லது எழுத்து மூலமோ எந்தப் பதவியிலும் வேலையாற்றுகின்ற எந்தவொரு நபரும் மற்றும் அது சேவை ஒப்பந்தமாகவோ அல்லது பயிலுநர் ஒப்பந்தமாகவோ அல்லது தொழிலில் எந்த வேலையையும் நிறைவேற்றுவதற்கு தனிப்பட்ட ஒப்பந்தமாகவோ அத்துடன் அத்தகை ஏதேனும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சாதாரணமாக பணிக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள எந்தவொரு நபரையும், அத்தகைய நபர் ஏதேனும் குறித்த நேரத்தில் தொழிலிலிருக்கின்ற அல்லது தொழிலில் இல்லாமையை உள்ளடக்குகின்றது என்பதைக் கருதுகின்றது.
 
   ஊ.ந.பொ.நிதியச் சட்டதிற்கு அமைய உழைப்புக்களின் வகைகள்
”உழைப்புகள்” என்பது ஊழியர் சேமலாப நிதியச் சட்டத்தில் (பிரிவு 47) வரையறுக்கபட்ட அதனை ஒத்தததாக ஊ.ந.பொ.நி கணிக்கப்படுகின்றபோது பின்வருகின்ற கொடுப்பனவுகள் மற்றும் படிகள் கவனத்தில் கொள்ளப்படும்.
சம்பங்கள், வேதனங்கள் அல்லது கட்டணங்கள் ;
வாழ்க்கைச் செலவுப்படி, விசேட வாழ்க்கைப் படி மற்றும் ஏனைய ஒத்த படிகள் ;
விடுமுறைகள் தொடர்பான கொடுப்பனவு ;
தொழில்களில் விதத்துரைக்கப்பட்டவாறு பணியாளருக்கு தொழில்தருநரினால் வழங்கப்பட்ட சமைத்த அல்லது சமைக்காத உணவுக்கான பணத்தின் பெறுமதி  மற்றும் எந்தவொரு உணவினைத் தயாரித்தல் அல்லது கலத்தலில் பயன்படுத் தப்படுகின்ற ஏனைய  அத்தகைய  பொருளுக்காக அவ்வாறு வழங்கப்படுகின்ற பணத்தின் பெறுமதி, மேன்முறையீடொன்றின் மீது இறுதித் தீர்மானமாக விருக்கக்கூடிய ஆணையாளருக்குரிய மேன்முறையீடென்றிற்கமைவாக அத்தகைய பெறுமதி தொழில்தருநரினால் மதிப்பிடப்படுகின்றது ;
உணவுப் படி
அத்தகைய ஏனைய வடிவிலான ஊதியங்கள் விதத்துரைக்கப்படலாம்.
 
  ஊ.ந.பொ.நிதியத்துடன் அங்கத்தவர்களைப் பதிவுசெய்தல்
ஊ.சே.நி போன்று ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு பங்களிப்புத்தொகைகளைச் செலுத்துவதற்கு முன்னர் பதிவு நடைமுறை எதுவுமில்லை.
தொழிலொன்றை ஆரம்பித்துள்ள, முதலாவது பணியாளரை ஆட்சேர்ப்புச் செய்துள்ள ஒவ்வொரு தொழில்வழங்குநரினதும் முதன்மையானதும் மிகவும் முக்கியமானதுமான கடப்பாடு தொழில் ஆணையாளருடன் அந்தத் தொழிலைப் பதிவு செய்வதும் தொழிலுக்கான பதிவு இலக்கத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதுமாகும்.
தொழில் திணைக்களத்திடமிருந்து பதிவு இலக்கத்தைப் பெற்றதன் பேரில் தொழில்தருநர் எழுத்து மூலம் அல்லது தனிப்பட்டரீதியில் ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு வருகைதந்து ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு கொடுப்பனவுகளைச் செலுத்துவதற்கு உரிய படிவங்கள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்களைப் பெறுதல் வேண்டும்.
ஊ.ந.பொ.நி சபையில் முதலாவது பங்களிப்புத் தொகையினை ஒரு முறை செலுத்துகையில், தொழில்வழங்குநர் ஊ.ந.பொ.நிதியத்தில் ” பங்களிப்புத்தொகை செலுத்துகின்ற தொழில்வழங்குநர் பட்டியலில்” பதிவு செய்யப்படுவார்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட சேமலாப நிதியத்திற்கு உதவுதொகை செலுத்துகின்ற தொழில்வழங்குநர்களுக்கு ஊ.ந.பொ.நிதியத்திடமிருந்து பிறிதானதொரு இலக்கம் வழங்கப்படுகின்றது.அத்தகைய தொழில்வழங்குநர்கள் மாதாந்தம் அனுப்பும் அனைத்துப் படிவத்திலும், அரையாண்டு திரட்டுக்களிலும் ஏனைய கடிதங் களிலும் அந்த இலக்கைத்தைக் குறிப்பிடுதல் வேண்டும்
 
   அங்கத்தவர்களுக்கு இலக்கங்களைக் குறித்தொதுக்குதல்
தனது பணியாளர்களுக்கு இலக்கங்களைக் குறித்தொதுக்குவது தொழில்வழங்குநர்களின் பொறுப்பாகும்.
ஊழியர் ஒருவருக்கு எண் ஒன்று ஒருமுறை வழங்கப்பட்டால் அந்த ஊழியர் அந்த நிறுவனத்தை விட்டு விலகியிருப்பினும், எச்சந்தர்ப் பத்திலும் அந்த இலக்கத்தை பிறிதொரு ஊழியருக்கு வழங்குதல் ஆகாது.
பதவியை இராஜினாமச் செய்த பணியாளர் ஒருவர் ஊ.ந.பொ.நிதியினைப் பெற்றுக் கொண்டதன் பின்னர் மீண்டும் அதே கம்பனியில் மீளவும் சேர்ந்தால் அவருக்கு புதிய இலக்கம் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்
 
   பங்களிப்புத்தொகை செலுத்தும் நடைமுறை
பங்களிப்புத் தொகைகள் ஒவ்வொரு பணியாளரின் மாதாந்த மொத்த உழைப்பின் 3% வீதம் தொழில்வழங்குநரிடமிருந்து வழங்க வேண்டியதாகும்.
ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு பங்களிப்புத்தொகையாக அல்லது அறவீடுகளாகச் செலுத்துவதற்கு தொழில்வழங்குநர் பொறுப்பான எந்தவொரு தொகையும் ஊழியரின் உழைப்பிலிருந்து தொழில்வழங்குநர் கழித்தலாகாது.
குறித்த மாதத்திற்காக செலுத்த வேண்டிய உதவுதொகை அடுத்து வருகின்ற மாதத்தின் இறுதி நாளன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னரோ செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.
அனைத்து அனுப்பு தொகைகளும் பணம் அனுப்பும் படிவம்  R1 அல்லது  R4  இன் கட்டளையின் தழுவலின் கீழ் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும். அனுப்பும் படிவத்தின் கட்டளை  R1 என்பது 15 அல்லது அதற்கும் அதிகமான ஊழியர்களைக் கொண்டுள்ள தொழில்வழங்குநர்களினால் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதைக் கருதுவதுடன்,  அனுப்பும் படிவத்தின் கட்டளை R4  என்பது 15 இலும் குறைவான ஊழியர்களை கொண்ட தொழில்வழங்குநர்களினால் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் என்பதைக் கருதுகின்றது.
R4 படிவங்களைப் (சிறியரக வகை) பயன்படுத்துகின்ற தொழில்வழங்குநர்கள் தமது நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்  15 இற்கு அல்லது அதற்கு மேல் அதிகரிக்கும் போது R1படிவங்களுக்கு (பாரிய வகை) மாறுதல் வேண்டும். பாரிய வகை தொழில்வழங்குநர்களுக்கான கணக்கீட்டு நடைமுறைகள் சிறிய வகை தொழில்வழங்குநர்களிலிருந்து வேறுபட்டது. தற்போது R4 படிவங்களைப் பயன்படுத்துகின்ற தொழில்வழங்குநர்கள் R1 படிவத்திற்கு மாறுவதற்கு முன்னர் நிதி முகாமையாளருக்கு (வருமானம்) எழுதுதல் வேண்டும். எனினும், R1படிவங்களில் கொடுப்பனவுகளைச் செய்கின்ற தொழில்வழங்குநர்கள் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை 15 இற்குக் கீழ் குறைவடைந்த போதிலும் R1படிவங்களை தொடர்ந்தும் பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.
ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு பணம் அனுப்பும் நடைமுறை R1/R4 படிவங்களின் மறுபக்கத்தில் சுருக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது.
R1 படிவங்களில் பங்களிப்புத்தொகை செலுத்துகின்ற  ஊழியர்கள் மாத்திரம் அரையாண்டு படிவம்  II திரட்டில் தனிப்பட்ட பங்களிப்புத்தொகை விபரங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்குத் தேவைப்படுத்தப்படுகின்றனர். இந்த விபரங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் அனுப்பப்படுகின்ற R4 படிவங்களில் சிறிய வகையின் கீழுள்ள தொழில்வழங்குநர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
படிவம் II இன் முழுமொத்தம்  சுருக்கம் பற்றிய தாளில் பதியப்படுதல் வேண்டும் என்பதுடன் சுருக்க தாளின்  முழு மொத்தம் தொழில்வழங்குநரின் மாதாந்த பங்களிப்புத்தொகை விபரம் காட்டப்பட வேண்டிய இணக்கக் கூற்றிற்கு முன்கொண்டு செல்லுதல் வேண்டும்.
எழுதுவினைஞர், நிரந்தரமான மற்றும் நிறைவேற்றுத்தரத்திலுள்ள பதவியினர் அல்லது நாடளாவியரீதியிலுள்ள ஒவ்வொரு வேலைத்தளத்திலுள்ளவர் களுக்காக வெவ்வேறாக படிவம் II திரட்டுக்களைத் தயாரிக்கின்ற தொழில்வழங்குநர்கள், அவர்களின் தலைமை அலுவலகத்தில் இந்த திரட்டு படிவங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன என்பதையும் ஊழியர்களின் தொடர் இலக்கத்திற்கமைவாக ஒரு தொகுதியாக ஊ.ந.பொ.நிதியத்திற்கு அவை அனுப்பப்படுகின்றதென்பதையும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
அனைத்து அங்கத்தவர்களின் தேசிய அடையாள அட்டையின் இலக்கத்தை படிவம் II திரட்டுக்கள் மற்றும்  படிவங்களில்  சரியாகவும் விளங்கக்கூடிய தாகவும்   பதிதல் கட்டாயமாகும்.
பூரணப்படுத்தப்பட்ட உரிய படிவம் II திரட்டுக்கள் முகாமையாளர், (அங்கத்தவர் கணக்குகள்), ஊ.ந.பொ.நி சபை, 1ஆவது மாடி, தொழிற் செயலகம், கொழும்பு 05 என்ற முகவரிக்கு கீழே காட்டப்பட்டவாறு உரிய திகதிக்கு முன்னர் அனுப்பப்படுதல் வேண்டும்:
 
ஆண்டின் முதல் அரைப் பகுதி -  உரிய ஆண்டின் ஓகஸ்ட் 31 ஆம் திகதியன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னர்
ஆண்டின் இரண்டாவது அரைப் பகுதி - எதிர்வரும் ஆண்டின் பெப்ரவரி மாதம் 28 ஆம் திகதியன்றோ அல்லது அதற்கு முன்னர்
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.