முதலீடுகள்
 
   சட்டவாக்கம் மற்றும் முதலீட்டுக் கொள்கை
1980 ஆம் ஆண்டு 46 ஆம் இலக்க பாராளுமன்றச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவு (ஈ) மற்றும் 9 ஆம் பிரிவு சபைக்கு அதன் நிதியினை முதலீடு செய்வதற்கு தத்துவமளிக்கின்றது. பணிப்பாளர் சபையினால் அனுமதிக்கப்பட்ட சட்டத் தொகுப்பு முதலீட்டின் குறிகுகோள்கள், ஆதன ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் ஏனைய வழிகாட்டல்கள் மற்றும் முதலீட்டுப் பிரிவின் பதவியணிக்கான நடத்தைகளும் விழுமியங்களும் முதலீட்டுக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
    முதலீ்ட்டின் குறிக்கோள்கள்
 
சபையின்  நிதியத்தின் முதலீட்டில் பிரதான குறிக்கோள் சபையின் நிதிசார் கடப்பாடுகளை செலுத்துவதற்கு திரவத்தன்மையைப் பேணுகின்ற மற்றும் அதிகாரமிக்க சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி உச்ச முதலீட்டு திரட்டினை வழங்குகின்ற வேளையில் மூலதனத்தின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதாகும்.
 
பாதுகாப்பு
  சபையின் அதிசிறந்த குறிக்கோள் மூலதனத்தின் பாதுகாப்பே ஆகும். முதலீட்டு பட்டியலின் பதலீட்டு பகுதியொன்று மூலதனத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துதும் நோக்கில் நம்பிக்கையான அரச பிணைகளில் முதலீடு செய்யப்படும்.
திரவத்தன்மை
  முதலீட்டு பட்டியல், நியாயமாக உருவாக்கக்கூடிய செயற்பாட்டு தேவைப்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு சபையை இயலச் செய்வதற்கு போதுமானளவு திரவத்தன்மையுடையதாக இருக்கும்.
முதலீட்டின் மீதான திரட்டுிரட்டு
  முதலீட்டு பட்டியல்,மட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பண ஓட்ட தேவைகளைக் கவனத்திலெடுத்து கிடைக்கக்கூடிய அதிக திரட்டினைப் பெறுவதற்கு வடிவமைக் கப்பட்டுள்ளது. முதலீட்டு பிரிவு, அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முதலீட்டு சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி கிடைக்கக்கூடிய அதிக திரட்டினைப் பெறுவதனை நாடிநிற்கும்.
 
   அனுமதிக்கப்பட்ட ஆதன ஒதுக்கீடுகள்
 
 
%
%
    நிலையான வருமான முதலீடுகள்    
(අ)
நம்பிக்கையான பிணைகள் திறைசேரி உண்டியல்கள் / திறைசேரி முறி/ நாணயக் கடன்கள்
87
 
 
(ආ)
ஏனைய நிலையான வருமான பிணைகள்
  (ஆகக்கூடியது) (நிபந்தனைகளுக்கு அமைவானது)
05
 
 
 
(ඇ)
குறுகிய கால ஓய்வு
02
94.0
நிகரம்(ஆகக்கூடியது)–பங்குகள்&அலகுகள்
(நிபந்தனைக்கு அமைவா
னது)
 
6.0
மொத்தம்l   100 .0
 
   2018-11-30 இலுள்ளவாறு முதலீட்டு பட்டியல்
 
நிலையான வருமான பிணைகள்
ரூபா. '000
%
அரச பிணைகள் 218,981,268 75.26%
அரச உத்தரவாத பிணைகள் 1,898,723 0.65%
அரச வங்கிகளுடனான நிலையான வைப்புக்கள் 52,470,000 18.03%
ஏனைய பிணைகள் 5,704,300 1.96%
உப தொகை
279,054,291
95.90%
நிகரங்கள    
பங்குகள்
11,685,149
4.02%
அலகு
232,834
0.08%
உப தொகை
11,917,983
4.10%
மொத்தத் தொகை
290,972,274
100.0%
 
 
    எம்மை தொடர்பு  கொள்வதற்கு
 
பிரதி பொது முகாமையாளர் (முதலீடுகள்)     
திருமதி.ருக்மா குணசேகர              
தொலைபேசி:  011 – 2806277
கையடக்கத் தொ.: 077 3847498
 
நிதி முகாமையாளர் (முதலீடுகள்)     
தொலைபேசி:  011 - 2806574
 
முதலீட்டு அலுவலர்    
திருமதி.எச்.எம்.சி.தமயந்தி          
தொலைபேசி:  011 - 2806574
 
முதலீட்டு ஆய்வாளர் 
திரு.ஏ.ஜே.ஆர்.அனுர    
தொலைபேசி:  011 - 2806276
கையடக்கத் தொ.: 077 3556782
 
கணக்காளர்
திருமதி.என்.ஆர்.என்.பெர்னாந்து    
தொலைபேசி:  011 - 2806276
 
தொலைநகல்   :           011 - 2806831
மின்னஞ்சல்  :           dgminvestment@sltnet.lk
 
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.