ஊ.ந.பொ.நி சபை பற்றி
ஊழியர் நம்பிக்கைப்பொறுப்பு நிதியச்சபை 1980 ஆம்அண்டு 46 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டதுடன், 1981 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 1 ஆம் திகதி தனது செயற்பாட்டினை ஆரம்பித்திருந்தது. இது தொழில் அமைச்சின் கீழ் தாபிக்கப்பட்டதுடன், 1997 ஆம் ஆண்டு நிதி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது. தற்போது, 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கொள்கைத் திட்டமிடல், பொருளாதார அலுவல்கள், சிறுவர், இளைஞர், மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் வருகின்றது.தொழில்தருநர்கள் தமது பணியாளர்களின் நிகர உழைப்பின் 3% இனை மாதாந்தம ஆனுப்புவதற்கு தேவைப்படுத்தப்படுகையில், அரசாங்க ஓய்வூதியத்திட்டத்திற்கு உரித்தற்ற அனைத்து அரச துறைப் பணியாளர்களும், அனைத்து தனியார் துறை பணியாளர்களும் இந்த நிதியத்தின் அங்கத்தவர்களாவர். ஆகவே பணியாளர்கள் / அங்கத்தவர்கள் சார்பாக தொழில் தருநர்கள் மட்டுமே உதவுதொகை செலுத்துவது என இது ஊழியர் சேமலாப நிதியத்திலிருந்து வேறுபடுகின்றது. ஆகவே, இது அங்கத்தவர்கள் உதவுதொகை செலுத்தத் தேவையில்லாத ஒரு நன்மையாகும். கடந்த 36 ஆண்டு காலப்பகுதியில் நிதியமானது விரைவாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளதுடன், இந்த நிதியத்திற்கு உதவுதொகை செலுத்துகின்ற 79,000 தொழில்தருர்கள் சார்பாக 2.6 மில்லியன் அங்கத்தவர்கள் சேவையாற்றகையில், 2016 மார்ச் மாதமளவில் 245 மில்லியன் ரூபா மொத்த நிதியினைப் பெறமுடிந்துள்ளது.
 
  சபையின் பிரதான செயற்பாடுகள்
தொழில்தருநர்களிடமிருந்து உதவுதொகையினைச் சேகரித்தல்.
அத்தகைய நிதிகளை அவதானமாக முதலீடு செய்தல்.
அங்கத்தவர்களுக்கு சமூக, நலனோம்பல் நன்மைகளை வழங்குதலும், கோரல்களைச் செலுத்துதலும்.
கொடுப்பனவு செய்யாத தொழில்தருநர்களைப் பின்தொடர்தல் மற்றும் மிகை விதிப்பு வருமானங் களை சேகரித்தல் உள்ளடங்கலான செயற்பாடுகளும் சட்ட நடவடிக்கைகளும்.
அங்கத்தவர்களின் கணக்குகளை பராமரித்தலும், வருடாந்த அங்கத்தவரின் விபரக் கூற்றுக்களை வழங்குதலும்.
நிதியத்தினால் உழைக்கப்பெற்ற இலாபத்தின் அடிப்படையில் அங்கத்தவர்களுக்கு வருடாந்தம் பங்கிலாபத்தை வெளிப்படுத்துதல்.
சுயவேலைவாய்ப்பிலுள்ளவர்களை நிதியத்தின் அங்கத்தவர்களாகச் சேர்த்துக்கொள்ளுதல்.
 
  அங்கத்தவர்கள் நன்மை கள்
நிதியத்தைத் தாபித்ததன் பிரதான குறிக்கோள், தற்போது பின்வருகின்ற 8 திட்டங்களும் செயற்பாட்டிலிருக்கையில், பங்களிப்புச் செய்யாத நலன்புரி நன்மைகளை இதனது அங்கத்தவர்களுக்கு வழங்குவதாகும்.இந்த நன்மைகள் அங்கத்தவர்களின் கணக்கிலுள்ள நிலைவை தொடர்பிலேயே வழங்கப்படுவதுடன், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதியத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படும் முழு வட்டி மற்றும் பங்கிலாபத்துடன் அங்கத்தவர்களின் கணக்கில் வரவில் வைக்கப்படுகின்ற அதேவேளையில், செலுத்தப்பட்ட நன்மைகளுக்காக அவர்களது கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படமாட்டாது.
நன்மைகள் திட்டம்
பெறுமதி
இறப்பு நன்மைகள்
ரூபா 100,000/-
நிரந்தரமான அங்கவீனம்
ரூபா. 200,000/-
கண் வில்லை பொருத்துதல்
ரூபா. 9,000 ஒவ்வொரு கண்ணிற்கும்
இருதய அறுவைச் சிகிச்சை உதவி
ரூபா. 300,000/-
சிறுநீரகத்தை மாற்றுவதற்கான உதவி
ரூபா. 300,000/-
மருத்துவமனையில் தங்கும் திட்டம்
ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் ரூபா. 25,000/- (வாழ்நாள் முழுவதற்கும் ரூபா. 50,000/-).
ஆண்டு -05 புலமைப்பரிசில்
ஆண்டொன்றிற்குரூபா.15,000/- வீதம் 9,000 புலமைப்பரிசில்கள்
கபொ.த (உ.த) பரீட்சை
5000 பேருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் 12,000/- ரூபா, ஆண்டொன்றிற்கான நிதி நன்கொடை
"வியன" வீடமைப்புக் கடன் திட்டம்
வட்டி தள்ளுபடி வீதத்தில்   ரூபா. 1,500,000 வரை
 
  பிரதான தொழிற்பாடுகள்
செயற்பாடு
2016
2015
2014
தெழில்தர
ுநர்களிடமிருந்தான உதவுதொகைகள் (ரூபா. மில்லியன)
20,318.0
18,087.0
15,582.0
முதலீட்டு வருமானம் (ரூபா. மில்லியன)
24,028.0
21,450.0
20,245.0
மிகை விதிப்பு வருமானம் (ரூபா. மில்லியன)
235.0
233.0
248.0
நடைமுறைப்படுத்தல்,
சட்ட அறவீடுகள் (ரூபா. மில்லியன)
876.0
912.2
869.6
கோரல்களை மீளளிக்கும் கொடுப்பனவு (ரூபா. மில்லியன)
13,478.0
11,492.5
13,858.9
நன்மை கோரல்களின் கொடுப்பனவு (ரூபா. மில்லியன)
393.0
373.8
317.7
நிகர இலாபம் (ரூபா. மில்லியன)
20,410.0
18,004.0
17,132.3
அங்கத்தவர்களின் நிதியத்தின் தொகை (ரூபா. பில்லியன்)
245.6
218.5
193.9
 
  முதலீடுகள்
அரசாங்க பிணைப் பொறுப்பில் வைக்கப்படுகின்ற ஊ.ந.பொ.நி. முதலீடுகளின் 91% இற்கும் அதிகமானவை தற்போதைய சந்தை நிலைமைகளில் உயர் வருவாய் உத்தரவாதத்தை வழங்குகின்றன. நியதிச்சட்டமுறையாக, சபை அதனது அனைத்து அங்கத்தவர்களுக்கும் வருடாந்த பங்கிலாபம் + வட்டி என்பவற்றை வெளிப்படுத்துதல் வேண்டும் என்பதுன், சபை 2009 ஆம் ஆண்டில் 13.0% வெளிப்படுத்தியிருந்ததுடன், 2010 ஆம் ஆண்டில் 11.05% ஆக மதிப்பிட்டிருந்தது.
 
  பிராந்திய அலுவலக வலைப்பின்னல்
சபை , கொழும்பு,கம்பகா , கண்டி , இரத்தினபுரி,களுத்துறை,காலி,மாத்தறை ,குருணாகல்,அனுராதபுரம்,ஹட்டன்,பதுளை,கேகாலை, அம்பாந்தோட்டை , அம்பாறை மற்றும் யாழ்ப்பாணம் போன்ற பிரதான நகரங்களில் பிராந்திய அலுவலக வலைப்பின்னலைக் கொண்டுள்ளது. இது உரிய பிரதேசங்களில் வினைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளையும் வருமான அதிகரிப்பினையும் மேலும் பலப்படுத்தியுள்ளது.
 
 
  தகவல் தொழில்நுட்பம்
  தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் பிரதான புத்தாக்கங்கள் பின்வருமாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
அங்கத்தவர்களின் தேவைகளை விரைவாக வழங்குவதற்கான போதிய ஆற்றலுடன் பிரதான கணனி முறைமை தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தலைமை அலுவலக கணனி முறைமையுடன் அனைத்து பிராந்திய அலுவலகங்களும் நேரடியாக தொழிற்படுவதற்காக தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
கோரல்களுக்கான கொடுப்பனவு சிறந்த அங்கத்துவ நட்புரீதியான சேவையை வழங்குவதற்காக 04 பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கு (கம்பஹா, கண்டி, மாத்தறை மற்றும் குருணாகல்) பரவலாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இந்த வசதி எதிர்காலத்தில் ஏனைய பிராந்திய அலுவலகங்களுக்கும் விரிவிபடுத்தப்படவுள்ளது.  
தொழில்தருநர்கள் நேரடியாக உதவுதொகைகளைச் செலுத்துவதற்கான வசதி 2008 செப்ரெம்பர் மாதத்திலிருந்து செயற்பாட்டிலிருப்பதுடன், இது, உதவுதொகையைப் பெறுவதில் பிரதானமான முன்னேற்றமாக விளங்குவதுடன் இச்செயல்முறை சிறந்த தொழில்தருநர் நட்பாகவும் விளங்கும்.
2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அனைத்துக் கணக்குகளும் நேரடி சேவையில் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு அங்கத்தவர்களின் கணக்குகள் நாளது வரைப்படுத்தல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன.
 
  சுயவேலைவாய்ப்பு
நிதியத்திற்கு அதிகமான சுயவேலைவாய்ப்பிலுள்ள அங்கத்தவர்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் சுவேலைவாய்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கு சபை இதில் தீவிரமாக அவதானத்தைச் செலுத்துகின்றது. இது தொடர்பில், சுயவேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்தும் அலுவல்கள் பிரதான மட்டங்களை உள்ளடக்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். பிரதான இலக்கு குழுமங்கள், சமுர்த்தி பெறுவோர், பாற்பண்ணையாளர், பத்தரிகை முகவர்கள், லொத்தர் முகவர்கள் மற்றும் முச்சக்கரவண்டி சாரதிகள் போன்றோராவர் .
 
  எதிர்காலத் திட்டங்கள்
ஊ.ந.பெ.நி. சபை தற்போதும் கொழும்பில் தனக்கென சொந்தமான கட்டடத்தொகுதி இல்லாதிருப்பதுடன் நாரஹென்பிட்டி, நாவல பிரதேசங்களில் 04 வாடகை அலுவலகங்களில் செயற்படுகின்றது. ஊ.ந.பொ.நி மற்றும் ஊ.சே.நி (தொழில்திணைக்களம்), ஊ.ந.நிதியத்தின் (மத்திய வங்கி) ஒரு பகுதி என்பவற்றை ‘’ ஒரேதடவையில் அனைத்து சேவைகளையும்” பெறக்கூடிய நவீன கட்டடத் தொகுதி அலுவலகத்தை நிறுவுவதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்குகியுள்ளது. இந்த கட்டடத்தின் நிருமாணம் 2013 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஊ.ந.பொ.நி. சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கின்ற பெறுமதிவாய்ந்த ஆதனமான கொழும்பு 02, நவம் மாவத்தையிலுள்ள தற்போது வாகனத் தரிப்பிடமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 2 1/4 ஏக்கர் மூலம் மாதாந்தம் 1.5 மில்லியன் ரூபா பெறப்படுகின்றது. இந்த ஆதனத்தை வர்த்தக இடமாகவிருத்தி செய்வதற்கான இணைந்த முயற்சியில் ஈடுபடுவதற்கான சாத்தியத்தை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்.
 
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.