எம்முடன் தொடர்புகொள்ள
 
  தலைமை அலுவலகம்
 
அமைவிடம் 1 ஆவது மாடி,தொழில் செயலகம்
த.பெ. 807,
நாரஹென்பிட்ட,கொழும்பு 5, இலங்கை
தொலைபேசி இல.
+94-11-2581704
+94-11-2503941
+94-11-2503943
+94-11-2503951
+94-11-2588709
+94-11-2589937
+94-11-2503936
+94-11-4519627
+94-11-4519628
+94-11-4519631
+94-11-4519632
+94-11-4519633
தொலைநகல் இல. +94-11-2503917
 
 
அலுவலகம்
தொ.இல.
தொலை நகல் இல.
மின்னஞ்சல்
தவிசாளரின் அலுவலகம் +94-11-2503410 +94-11-2503917 chairman@etfb.lk
chairmanetfb@sltnet.lk
chairmansecretary@etfb.lk
செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளரின் அலுவலகம் +94-11-2368061 +94-11-2508134 wd@etfb.lk
பொது முகாமையாளரின் அலுவலகம் +94-11-2368525 +94-11-2503917 gm@etfb.lk
gm_etf@sltnet.lk
செயலகம் +94-11-2368013 +94-11-2503917 boardsecretary@etfb.lk
நலன் கோரல் பிரிவு +94-11-4519630
+94-11-2501261
+94-11-2369512
+94-11-2369512 agmms@etfb.lk
agmms@sltnet.lk
mgrclm@etfb.lk
mgrbenad@etfb.lk
mgrclmpay@etfb.lk
அங்கத்தவர் கணக்குகள் பிரிவு +94-11-2368485
+94-11-2368037
+94-11-2369596
+94-11-4519626
+94-11-2369596
+94-11-4519626
dgmms@etfb.lk
dgmms@sltnet.lk
agmma@etfb.lk
mgrmemac@etfb.lk
mgrms@etfb.lk ebank@etfb.lk
வாடிக்கையாளர் சேவைகள் பிரிவு +94-11-2581704
+94-11-2588709
+94-11-2503917  
பங்களிப்புத்தொகை  சேகரிப்பு பிரிவு +94-11-2503911
+94-11-2368160
+94-11-2369844 mgrrev@etfb.lk
தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு +94-11-2368170 +94-11-2369596
+94-11-2368170
wssd@etfb.lk
jeensen@etfb.lk
mdecosta@etfb.lk
 
 
  ஏனைய அமைவிடங்கள்
 
அலுவலகம் அமைவிடம்
தொ.இல.
தொலை நகல் இல.
மின்னஞ்சல்
சட்ட மற்றும் அமுலாக்கல் அலுவலகம் இல: 122, நாவல

வீதி நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05,

இலங்கை.
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
dgmenrd@sltnet.lk
சட்டப் பிரிவு   +94-11-2500809 +94-11-2368159 agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
அமுலாக்கல் பிரிவு   +94-11-2504982 +94-11-2368159 ofrsharge@etfb.lk biu@etfb.lk
தண்டப்பணம்   +94-11-2368770 +94-11-2368770  
வியாபார புலமைப் பிரிவு / விசேட புலனாய்வுப் பிரிவு   +94-11-2368849 +94-11-2368849  
நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவள, நிதி, முதலீட்டு மற்றும் வழங்கல் பிரிவு

இல: 44/5, நாராஹேன்பிட்ட வீதி, நாவல,

இலங்கை.
+94-11-2806432
+94-11-2806433
+94-11-2806435
+94-11-2806436
+94-11-2806835
+94-11-2806833  
நிர்வாக மற்றும் மனிதவளப் பிரிவு   +94-11-2806434 +94-11-2806833 dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
நிதிப் பிரிவு   +94-11-2806278 +94-11-2806832 dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
முதலீட்டுப் பிரிவு   +94-11-2806277
+94-11-2806574
+94-11-2806831 dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
வழங்கல் பிரிவு   +94-11-2806433 +94-11-280-6833 mgrsup@etfb.lk
புள்ளிவிபரப் பிரிவு   +94-11-2806435   agmstat@etfb.lk
உள்ளக கணக்காய்வு, புலமைப் பரிசில், சுயதொழில் மற்றும்  புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு. இல 92 ,92 ஏ,

கிருள வீதி, கொழும்பு 05,

இலங்கை.
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2368176
+94-11-2368616  
உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு   +94-11-2368073 +94-11-2368073 dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
அஞ்சல் பிரிவு   +94-11-2368162   mgrpostal@etfb.lk
புலமைப் பரிசில் பிரிவு   +94-11-2368162   ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
சுயதொழில் மற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு.   +94-11-2501082 +94-11-2501082 agmenfslf@etfb.lk
      
  வலயம் 1 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 
அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல. மின்னஞ்சல்
கொழும்பு 1-7 இல 92 , கிருள வீதி, கொழும்பு 05. இலங்கை. +94-11-2368616 +94-11-2368616 mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
கொழும்பு 8-15 இல: 122, நாவல வீதி நாராஹேன்பிட்ட,

கொழும்பு 05,

இலங்கை.
+94-11-2369698 +94-11-2369698 mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
கொழும்பு மாவட்டம் இல: 44/5, நாராஹேன்பிட்ட வீதி, நாவல, இலங்கை. +94-1- 2806834 +94-11-2806834 mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
கம்பஹா

இல 23, விஜேராம வீதி, குயீன் மேரிஸ் மாவத்தை, கம்பஹா. இலங்கை.

+94-33-2234520 +94-33-2234520 mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
காலி

இல 80/சீ1,
ஹெவிலொக் பிளேஸ்,

காலி.
+94-91-2245814 +94-91-2245814 mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
களுத்துறை

இல 294, காலி வீதி, களுத்துறை வடக்கு,

இலங்கை
+94-34-2237722 +94-34-2237722 mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk
 
     
     வலயம் 2 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 
 அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல.

மின்னஞ்சல்

கண்டி

இல, 79, வீடமைப்பு  செயலகம், யட்டிநுவர வீதி, கண்டி,

இலங்கை
+94-81-
2233793
+94-81-
2233793
mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
அநுராதபுரம்

இல: 87/25, 1 ஆவது ஒழுங்கை, தர்மபால மாவத்தை, அநுராதபுரம்,

இலங்கை.
+94-25-
2222185
+94-25-
2222150
mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
குருணாகல்

இல. 27,
இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்க கட்டிடம், கச்சேரி வீதி, குருணாகல​

இலங்கை.
+94-37-
2228194,
+94-37-
2056394
+94-37-
2228194
mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
கேகாலை

1 ஆம் மாடி, இல: 247, பிரதான வீதி,  கேகாலை,

இலங்கை
+94-35-
2222991
+94-35-
2222991
mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
யாழ்ப்பாணம் இல.70, மார்டின் வீதி,

யாழ்ப்பாணம்,

இலங்கை.
+94-21-
2220010
+94-21-
2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
வவுனியா இல.69/1/1, மில் வீதி, வவுனியா, இலங்கை +94-24-
2228225
+94-24-
2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
நுவரெலியா

இல:164, கண்டி வீதி, நுவரெலியா,

இலங்கை
+94-52-
2224457
+94-52-
2224475
+94-52-
2224475
mgrnuwa@etfb.lk
ronuwa@etfb.lk
திருகோணமலை

இல:455, கண்டி வீதி, திருகோணமலை,

இலங்கை.
+94-26-
2056606
+94-26-
2056606
mgrtrin@etfb.lk
rotrin@etfb.lk
ஹட்டன் (உப அலுவலகம்)

இல 9ஏ, சுற்றுவட்ட வீதி, ஹட்டன்,

இலங்கை.
+94-51-
2223840
+94-51-
2223840
mgrhat@etfb.lk
rohat@etfb.lk
 
 
     வலயம் 3 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல.

மின்னஞ்சல்

இரத்தினபுரி

இல 90/1/1, பிரதான வீதி, இரத்தினபுரி, இலங்கை

+94-45-
2222529
+94-45-
2222529
mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
மாத்தறை

இல 20, சம்போதி மாவத்தை, பள்ளிமுள்ள, மாத்தறை, இலங்கை

+94-41-
2231877
+94-41-
2222625
mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
பதுளை

இல. 230,
கெப்பிட்டிபொல வீதி, பதுளை,

இலங்கை.
+94-55-
2224482
+94-55-
2224482
mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
ஹம்பாந்தோட்டை

இல:144, கன்னொருவ வீதி, ஹம்பாந்தோட்டை,

இலங்கை
+94-47-
2222460
+94-47-
2220655
mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
அம்பாறை இல 12/ஏ, மல்வத்தை வீதி, அம்பாறை, இலங்கை +94-63-
2222845
+94-63-
2224882
mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.