எம்முடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்
 
  தலைமை அலுவலகம்
 
அமைவிடம் 1 ஆவது தளம்,தொழில் செயலகம்
த.பெ. 807,
நாரஹென்பிட்டி,கொழும்பு 5, இலங்கை
தொலைபேசி இல.
+94-11-2581704
+94-11-2503941
+94-11-2503943
+94-11-2503951
+94-11-2588709
+94-11-2589937
+94-11-2503936
+94-11-4519627
+94-11-4519628
+94-11-4519631
+94-11-4519632
+94-11-4519633
தொலைநகல் இல. +94-11-2503917
 
 
td>
அலுவலகம்
தொலை
பேசி இல.
தொலைப
ேசி இல.
மின்னஞ்சல்
தவிசாளரின் அலுவலகம் +94-11-2503410 +94-11-2503917 chairman@etfb.lk
chairmanetfb@sltnet.lk
chairmansecretary@etfb.lk
செயற்படும் பணிப்பாளர் அலுவலகம் +94-11-2368061 +94-11-2508134   wd@etfb.lk
பொது
முகமையாளர் அலுவலகம்
+94-11-2368525 +94-11-2503917 gm@etfb.lk
gm_etf@sltnet.lk
செயலகம் +94-11-2368013 +94-11-2503917 boardsecretary@etfb.lk
கோரல் பிரிவு +94-11-4519630
+94-11-2501261
+94-11-2369512
+94-11-2369512 agmms@etfb.lk
agmms@sltnet.lk
mgrclm@etfb.lk
mgrbenad@etfb.lk
mgrclmpay@etfb.lk
அங்கத்தவர் கணக்குகள் பிரிவு +94-11-2368485
+94-11-2368037
+94-11-2369596
+94-11-4519626
+94-11-2369596
+94-11-4519626
dgmms@etfb.lk
dgmms@sltnet.lk
agmma@etfb.lk
mgrmemac@etfb.lk
mgrms@etfb.lk ebank@etfb.lk
நுகர்வோர்சே
வைகள் அலகு
+94-11-2581704
+94-11-2588709
+94-11-2503917  
வருவாய்ப் பிரிவு +94-11-2503911 +94-11-4519629 mgrrev@etfb.lk
தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு +94-11-2368170 +94-11-2369596
+94-11-2368170
wssd@etfb.lk
jeensen@etfb.lk
mdecosta@etfb.lk
 
 
  ஏனைய அமைவிடங்கள
 
அலுவலகம் அமைவிடம்
தொலை
பேசி இல.
தொலை
நகல் இல.
மின்
னஞ்சல்
சட்டம் மற்றும் 
நடைமுறை
ப்படுத்த
ல்அலுவலகம்
இல:122,
நாவல வீதி
நாரஹ
ென்பிட்டி
இலங்கை
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
dgmenrd@sltnet.lk
சட்டப் பிரிவு   +94-11-2500809 +94-11-2368159 agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
நடைமுறை
ப்படுத்தல் பிரிவு
  +94-11-2504982 +94-11-2368159 ofrsharge@etfb.lk biu@etfb.lk
நிருவாக
ம்&மனித வளம்,நிதி,
முதலீட்டு, விநியோக அலுவலகம்
இல:44/5,
நாரஹென்பி
ட்டிவீதி, நாவல
இலங்கை
+94-11-2806432
+94-11-2806433
+94-11-2806435
+94-11-2806436
+94-11-2806835
+94-11-2806833  
நிருவாக
ம்&மனித
வளப் பிரிவு
  +94-11-2806434 +94-11-2806833 dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
நிதிப் பிரிவு   +94-11-2806278 +94-11-2806832 dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
முதலீட்
டுப் பிரிவு
  +94-11-2806277
+94-11-2806574
+94-11-2806831 dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
விநியோகப் பிரிவு   +94-11-2806433 +94-11-280-6833 mgrsup@etfb.lk
அகக்
கணக்காய்வு, புலமை
ப்பரிசில், சுயதொழி
ல்குடிபெயர் வேலை
யாளர் மற்றும்த
பால் அலுவலகம்
92,92A,
கிருல வீதி,கொழு
ம்பு​5,இலங்கை
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2368176
+94-11-2368616  
அகக் கணக்காய
்வுப் பிரிவு
  +94-11-2368073 +94-11-2368073 dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
தபால் பிரிவு   +94-11-2368162   mgrpostal@etfb.lk
புலமைப
்பரிசில் பிரிவு
  +94-11-2368162   ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
சுயதொழில்  &குடிபெயர் வேலையாளர் பிரிவு   +94-11-2501082 +94-11-2501082 agmenfslf@etfb.lk
      
  பிராந்திய அலுவலகங்கள்கங்கள்
 
அலுவலகம் அமைவிடம்  தொலை
பேசி இல.
தொலை
நகல் இல.
மின்
னஞ்சல்
கொழும்பு 1 – 7 இல: 92 ஏ, கிருல வீதி, நாரஹென்பிட்டி, கொழும்பு 05, இலங்கை. +94-11-2368616 +94-11-2368616 mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
கொழும்பு 8 - 15 இல: 122, நாவலவீதி , நாரஹென்பிட்டி , கொழும்பு 05, இலங்கை. +94-11-2369698 +94-11-2369698 mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
கொழும்பு மாவட்டம் இல: 44/5, நாரஹென்பிட்டி வீதி , நாவலை , இலங்கை. +94-1- 2806834 +94-11-2806834 mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
கம்பஹா இல: 15/256, குணதிலக மாவத்தை ,கொழும்பு வீதி, கம்பஹா, இலங்கை. +94-33-2234520 +94-33-2234520 mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
கண்டி இல; 79, வீடமைப்பு செயலகம், யட்டிநுவர வீதி ,கண்டி , இலங்கை.  +94 81-2233793  +94-81-2233793 mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
காலி இல: 80/C1, ஹவலொக் இடம் ,காலி , இலங்கை. +94-91-2245814 +94-91-2245814 mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
அனுராதபுரம் இல: 87/25, முதலாவது ஒழுங்கை ,தர்மபால மாவத்தை , அனுராதபுரம், இலங்கை. +94-25-2222185 +94-25-2222150 mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
இரத்தினபுரி இல: 90/1/1, பிரதான வீதி, ,இரத்தினபுரி , இலங்கை. +94-45-2222529
+94-45-2222529
mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
 
     
     பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 
 அலுவலகம் அமைவிடம்  தொ
லைபேசி இல.
தொல
ைநகல் இல.

மின்
னஞ்சல்

குருணாகல் இல: 27,இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்க்க் கட்டடம், கச்சேரி வீதி , குருணா
கல், இலங்கை.
+94-37-2228194 +94-37-2228194 mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
மாத்தறை இல: 20, சம்போதி மாவத்தை, பள்ளிமுல
ை,மாத்தறை . .
+94-41-2231877 +94-41-2222625 mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
களுத்துறை இல: 294, காலி வீதி, களுத்தறை வடக்கு, இலங்கை. +94-34-2237722 +94-34-2237722 mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk
ஹட்டன்  இல.: 9ஏ, சேக்குலர் வீதி, ஹட்டன்
இலங்கை.
+94-51-2223840 +94-51-2223840 mgrhat@etfb.lk
rohat@etfb.lk
பதுளை இல: 2 30 , கப்பிற்ரிப்பொல மாவத்தை , துளை, இலங்கை +94-55-2224482 +94-55-2224482 mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
கேகாலை இல: 247,1ஆவது தளம்,பிரதான வீதி, கேகாலை, இலங்கை. +94-35-2222991 +94-35-2222991 mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
அம்பாந்தோட்டை இல.: 114, கோணோருவ வீதி, அம்பாந்தோட்டை
இலங்கை.
+94-47-2222460 +94-47-2220655 mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
அம்பாறை இல . : 693 ,
மல்வத்தை வீதி, அம்பறை இலங்கை.
+94-63-2222845 +94-63-2222845 mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk
யாழ்ப்பாணம் இல.70 மார்ட்டின் வீதி, யாழ்ப்பணம், இலங்கை.
+94-21-2220010
+94-21-2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
வவுனியா ..
+94 24-2228225
+94 24-2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.