எம்முடன் தொடர்புகொள்ள
 
  தலைமை அலுவலகம்
 
அமைவிடம் 1 ஆவது மாடி,தொழில் செயலகம்
த.பெ. 807,
நாரஹென்பிட்ட,கொழும்பு 5, இலங்கை
தொலைபேசி இல.
+94-11-7747200
+94-11-7747800
+94-11-2581704
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2369897
+94-11-2369116
+94-11-2369120
+94-11-2369056
+94-11-2369038
+94-11-2369057
+94-11-2369106
+94-11-2368058
+94-11-2368542
தொலைநகல் இல. +94-11-2503917
 
 
அலுவலகம்
தொ.இல.
தொலை நகல் இல.
மின்னஞ்சல்
தவிசாளரின் அலுவலகம் +94-11-7747201 +94-11-2503917 chairman@etfb.lk
chairmansecretary@etfb.lk
பொது முகாமையாளரின் அலுவலகம் +94-11-7747204 +94-11-2503917 gm@etfb.lk
செயலகம் +94-11-7747207 boardsecretary@etfb.lk
நலன் கோரல் பிரிவு +94-11-4519630
+94-11-2501261
+94-11-2369512
+94-11-2369512 agmms@etfb.lk
agmms@sltnet.lk
mgrclm@etfb.lk
mgrbenad@etfb.lk
mgrclmpay@etfb.lk
அங்கத்தவர் கணக்குகள் பிரிவு +94-11-2368485
+94-11-2368037
+94-11-2369596
+94-11-4519626
+94-11-2369596
+94-11-4519626
dgmms@etfb.lk
dgmms@sltnet.lk
agmma@etfb.lk
mgrmemac@etfb.lk
mgrms@etfb.lk ebank@etfb.lk
வாடிக்கையாளர் சேவைகள் பிரிவு +94-11-2581704
+94-11-2588709
+94-11-2503917  
பங்களிப்புத்தொகை  சேகரிப்பு பிரிவு +94-11-2503911
+94-11-2368160
+94-11-2369844 mgrrev@etfb.lk
தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு +94-11-7747805
+94-11-7747807
mdecosta@etfb.lk
pubudu@etfb.lk
 
 
  ஏனைய அமைவிடங்கள்
 
அலுவலகம் அமைவிடம்
தொ.இல.
தொலை நகல் இல.
மின்னஞ்சல்
சட்ட மற்றும் அமுலாக்கல் அலுவலகம் இல: 122, நாவல

வீதி நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05,

இலங்கை.
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
+94-11-2500809
+94-11-2501286
+94-11-2369897
dgmenrd@sltnet.lk
சட்டப் பிரிவு   +94-11-2500809 +94-11-2368159 agmlegaldiv@etfb.lk
mgrlegaldiv@etfb.lk
அமுலாக்கல் பிரிவு   +94-11-2504982 +94-11-2368159 ofrsharge@etfb.lk biu@etfb.lk
தண்டப்பணம்   +94-11-2368770 +94-11-2368770  
வியாபார புலமைப் பிரிவு / விசேட புலனாய்வுப் பிரிவு   +94-11-2368849 +94-11-2368849  
நிர்வாகம் மற்றும் மனிதவள, நிதி, முதலீட்டு மற்றும் வழங்கல் பிரிவு

இல: 44/5, நாராஹேன்பிட்ட வீதி, நாவல,

இலங்கை.
+94-11-2806432
+94-11-2806433
+94-11-2806435
+94-11-2806436
+94-11-2806835
+94-11-2806833  
நிர்வாக மற்றும் மனிதவளப் பிரிவு   +94-11-2806434 +94-11-2806833 dgma&hr@etfb.lk
dgmadminetfb@sltnet.lk
mgrhr@etfb.lk
mgra&hr@etfb.lk
நிதிப் பிரிவு   +94-11-2806278 +94-11-2806832 dgmfin@etfb.lk
agmfin@etfb.lk
mgrfin@etfb.lk equity@etfb.lk
finance@etfb.lk
mrtfinpay@etfb.lk
finetfb@sltnet.lk
finspetfb@sltnet.lk
முதலீட்டுப் பிரிவு   +94-11-2806277
+94-11-2806574
+94-11-2806831 dgminv@etfb.lk
dgminvestment @sltnet.lk
mgrinv@etfb.lk
வழங்கல் பிரிவு   +94-11-2806433 +94-11-280-6833 mgrsup@etfb.lk
புள்ளிவிபரப் பிரிவு   +94-11-2806435   agmstat@etfb.lk
உள்ளக கணக்காய்வு, புலமைப் பரிசில், சுயதொழில் மற்றும்  புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு. இல 92 ,92 ஏ,

கிருள வீதி, கொழும்பு 05,

இலங்கை.
+94-11-2368162
+94-11-2368163
+94-11-2368176
+94-11-2368616  
உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு   +94-11-2368073 +94-11-2368073 dgmaudit@etfb.lk
dgmiaetfb@sltnet.lk
mgraudit@etfb.lk
அஞ்சல் பிரிவு   +94-11-2368162   mgrpostal@etfb.lk
புலமைப் பரிசில் பிரிவு   +94-11-2368162   ofrschl@etfb.lk
mgrpost@etfb.lk
சுயதொழில் மற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அஞ்சல் பிரிவு.   +94-11-2501082 +94-11-2501082 agmenfslf@etfb.lk
      
  வலயம் 1 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 
அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல. மின்னஞ்சல்
கொழும்பு 1-7

21 ஆம் மாடி, “மெஹவர பியஸ” கிருள வீதி, நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05

+94-11-7747295 +94-11-2368616 mgrcol1_7@etfb.lk
rocol1_7@etfb.lk
கொழும்பு 8-15

21 ஆம் மாடி, “மெஹவர பியஸ” கிருள வீதி, நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05

+94-11-7747279 +94-11-2369698 mgrcol8_15@etfb.lk
rocol8_15@etfb.lk
கொழும்பு மாவட்டம்

21 ஆம் மாடி, “மெஹவர பியஸ” கிருள வீதி, நாராஹேன்பிட்ட, கொழும்பு 05

+94-11-7747288 +94-11-2806834 mgrcoldis@etfb.lk
rocoldis@etfb.lk
கம்பஹா

No: 58பீ, குயீன் மேரிஸ் வீதி, கம்பஹா

+94-33-2234520 +94-33-2234520 mgrgam@etfb.lk
rogam@etfb.lk
காலி

இல: 30/1, ஶ்ரீ தேவமித்த வீதி, காலி

+94-91-2245814 +94-91-2245814 mgrgall@etfb.lk
rogall@etfb.lk
களுத்துறை

இல 294, காலி வீதி, களுத்துறை வடக்கு, களுத்துறை.

+94-34-2237722 +94-34-2237722 mgrkalu@etfb.lk
rokalu@etfb.lk
 
     
     வலயம் 2 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 
 அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல.

மின்னஞ்சல்

கண்டி

இல, 79, வீடமைப்பு செயலகம், யட்டிநுவர வீதி, கண்டி

+94-81-2233793 +94-81-
2233793
mgrkan@etfb.lk
rokan@etfb.lk
அநுராதபுரம்

இல: 87/25, 1 ஆவது ஒழுங்கை, தர்மபால மாவத்தை, அநுராதபுரம்.

+94-25-2222185 +94-25-
2222150
mgranu@etfb.lk
roanu@etfb.lk
குருணாகல்

இல. 27, இலங்கை செஞ்சிலுவைச் சங்க கட்டிடம், கச்சேரி வீதி, குருணாகல்.

+94-37-2228194
+94-37-2056394
+94-37-
2228194
mgrkur@etfb.lk
rokur@etfb.lk
கேகாலை

இல: 247/1, பிரதான வீதி, கேகாலை.

+94-35-2222991 +94-35-
2222991
mgrkeg@etfb.lk
rokeg@etfb.lk
யாழ்ப்பாணம்

இல. 86 ½, 1 ஆம் மாடி நவலார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்,

+94-21-2220010 +94-21-
2220010
mgrjaff@etfb.lk
rojaff@etfb.lk
வவுனியா

இல.69/1/1, மில் வீதி, வவுனியா.

+94-24-2228225 +94-24-
2228225
mgrvavu@etfb.lk
rovavu@etfb.lk
நுவரெலியா

இல:164, கண்டி வீதி, நுவரெலியா

+94-52-2224457
+94-52-2224475
+94-24-2228225
+94-52-
2224475
mgrnuwa@etfb.lk
ronuwa@etfb.lk
திருகோணமலை

இல:455, ஆண்டும்குளம், கண்டி வீதி, திருகோணமலை

+94-26-2056606 +94-26-
2056606
mgrtrin@etfb.lk
rotrin@etfb.lk
 
 
     வலயம் 3 – பிராந்திய அலுவலகங்கள்
 அலுவலகம் அமைவிடம் தொ.இல. தொலை நகல் இல.

மின்னஞ்சல்

இரத்தினபுரி

இல: 53/1/2, சேனாநாயக்க மாவத்தை, இரத்தினபுரி

+94-45-2222930
+94-45-2222529
+94-45-
2222529
mgrratn@etfb.lk
roratn@etfb.lk
மாத்தறை

இல: 63/2, காலிதாஸ மாவத்தை, மாத்தறை

+94-41-2224366
+94-41-2231877
+94-41-2222625
+94-41-
2222625
mgrmat@etfb.lk
romat@etfb.lk
பதுளை

இல. 9 B, ரிவர்சைட் வீதி, பதுளை.

+94-55-2224482
+94-55-2225357
+94-55-
2224482
mgrbadu@etfb.lk
robadu@etfb.lk
ஹம்பாந்தோட்டை

இல: 57, வில்மட் வீதி, ஹம்பாந்தோட்டை

+94-47-2220655
+94-47-2222462
+94-47-2220655
+94-47-
2220655
mgrham@etfb.lk
roham@etfb.lk
அம்பாறை

இல. 12A, மல்வத்தை வீதி, அம்பாறை

+94-63-2222845 +94-63-
2224882
mgramp@etfb.lk
roamp@etfb.lk
 
 
   
© ETFB 2009. All Rights Reserved. Solution by SLT Web Services.